Yaşadığımız dönem, geçmiş kavimlerin tüm azgınlıklarının topyekün yaşandığı ahir zamandır

Tarih boyunca yaşamış olan tüm topluluklar Yüce Allah’ın vaadi gereği uyarılmışlardır. Bu toplulukların tümüne, Allah’ın izniyle mutlaka kendilerine Yüce Rabbimiz’in varlığını ve kudretini anlatan bir elçi gönderilmiş, onlara Yaratılışın delilleri gösterilmiştir. Allah’ın Adetullahı gereği kendisine elçi gönderilen her topluluk içinden, mutlaka Peygamberlere ve elçilere karşı gelen, Allah’ın Yüce varlığını tüm gücüyle inkar eden inkarcı önde gelenler çıkmıştır. Yüce Allah, bu toplulukların bazılarını bize Kuran’da haber vermiştir.
Kuran’da belirtilen ve kendilerine tebliğ ulaşan toplulukların inkarcı önde gelenleri her kavimde farklı özellikleri ile ön planda olmuşlardır. Hz. Semud (as)'ın kavmi’nin inkarcıları, tartıyı ve ölçüyü eksik tutan menfaatçi ve sahtekar insanlardan oluşurken, Hz. Lut (as)’ın kavminin inkarcıları, cinsel sapkınlığı, eşcinselliği hayasızca yaşayan bir topluluktur. Hz. Musa (a.s.)’ın tebliğini dinlerken Firavun, askeri ve sosyal yönden en güçlü olduğuna inanmış ve enaniyet ve büyüklük hissi onu ve ona uyanları inkara sürüklemiştir. Hz. İbrahim (a.s.), kendisini dinlemeyen inkarcı ve putperest kavmi tarafından ateşe atılmıştır. Yüce Allah, bütün Peygamberlere imtihanları gereği bu zorlu ortamları yaşatmış, pek çok Peygamber iftiraya uğramış, haksız yere yurtlarından sürülmüş, tutuklanmış, hatta bazıları şehit edilmiştir. Ancak Allah Katında üstün olanlar her zaman Peygamberler ve onlara tabi olan salih müminler olmuştur. Peygamberler aleyhinde akılsızca tuzaklar kuranlar ise hem dünyada hem ahirette acı bir azapla karşılık görmüşlerdir.

Fitnelerin artışı Hz. Mehdi (a.s.)' nin geliş alametlerindendir 
Adnan Oktar'ın 29 Eylül 2008 tarihli IRIB (İran Televizyonu) röportajından

 
Bu, Yüce Allah’ın adetullahıdır. İman edenlerle inkarcılar arasındaki bu güçlü fikri mücadele, dünya hayatındaki imtihanın bir gereği olarak Allah’ın izniyle Kıyamete kadar sürecektir.
Fakat Allah, dünyanın Kıyamete yakın dönemini, yani ahir zamanı, diğer dönemlerden farklı yaratmıştır. Kuran ayetleri ve sahih hadislerle bildirildiği gibi bu dönem, inkarcıların tarihte hiç olmadıkları kadar azgınlaştıkları, Allah’ı açıkça inkar ettikleri, her türlü sapkınlık ve ahlaksızlığı en uç noktalara kadar yaşadıkları dünya tarihinin en sapkın dönemidir. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)’ın birlikte İslam ahlakını tüm dünyaya hakim etmelerine kadar iman edenler sayıca az olacak ve inkarcıların Yüce Rabbimiz’e karşı akılsızca ve cahilce başkaldırıları tüm dünya çapında yaşanacaktır. Bu başkaldırı, sapkınlık ve azgınlık öylesine yaygın, kapsamlı ve pervasızca uygulanacaktır ki, Allah’ın açıkça inkar edilmesi, her türlü ahlaksızlığın açıkça uygulanması garip karşılanmayacaktır.
Ahir zamanın bu büyük çöküntüsü içinde Yüce Allah insanları, kurtarıcı olarak, Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’la müjdelemiştir. Tüm dünya çapında oldukça geniş kapsamlı bir ahlaki çöküşün yaşandığı ahir zamanda, sapkınlıkların tümü çok daha şiddetli şekli ile aynı anda yaşandığından ve adeta bir yaşam şekli haline geldiğinden, Yüce Allah, bu şiddetli ahlaksızlık ve azgınlığı dünya çapında yıkıma uğratacak ve ortadan kaldıracak olan Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ı gönderecektir. Ahir zamanın bu iki kutlu şahsı, Allah’ın izniyle dünya çapında tüm batıl sistemleri ve düşünceleri ortadan kaldıracak, Allah’ın yüce dini İslam’ın yeryüzünde hakim olmasına vesile olacaklardır. Rabbimiz ayetinde, Hz. İsa (a.s.)’ın tekrar yeryüzüne gönderilişi ile birlikte, dünya üzerinde ona inanmayacak tek bir kişi dahi kalmayacağını bildirmiştir:
Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır. (Nisa Suresi, 159)
İşte bu vakit gelene kadar, Yüce Allah, Hz. Mehdi (a.s.)’ı yeryüzünde oldukça zorlu bir ortam ile imtihan edecektir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın mücadele ortamı, geçmişteki Peygamberlerden bu yönüyle farklı olacaktır. Hz. Mehdi (as), tek bir topluma değil, tüm dünyaya imam olarak gönderilmiştir. Dünya, onun zamanında, geçmişte olmadığı kadar karışık ve dejenere durumda olacaktır. Peygamberlerden her birinin karşılaştıkları tüm zorluklar, Hz. Mehdi (a.s.)’ın karşısına toplu olarak çıkacaktır. Hz. Mehdi (a.s.), toplumun tek bir sapkın yönü ile değil, tüm fikri bozuklukları, dejenerasyonu, ahlaksızlıkları, azgınlıkları, inançsızlıkları ile fikri mücadele halinde olacaktır. Onun dönemi, sapkınlığı kendisine hayat biçimi, hatta ideoloji edinmiş olan oldukça geniş bir nüfusun, bu mübarek zata tüm askeri, fikri ve maddi güçleri ile karşı oldukları bir dönemdir. Bu zorlu ortam, ahir zamanın kutlu şahısları için özel olarak yaratılmış özel bir ortamdır. 

Peygamberimiz (s.a.v.)'in getirdiği sevgi sistemini kaldırıp, fitne fücur sistemini getirmeye çalışan süfyan komitesi, Hz. Mehdi (a.s.) cemaatinin manevi kılıncı ile dağıtılacak.
Adnan Oktar`ın 18 Eylül 2010 tarihli Maraş Aksu Tv röportajından

 
İçinde Bulunduğumuz Ahir Zamanda Yaşanan Büyük Ahlak Çöküntüsünün Kaynağı Darwinizm’dir
Şu an içinde bulunduğumuz dönem, Allah’ın Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerle bizlere haber verdiği ve tüm detaylarıyla tarif ettiği ahir zamandır. İçinde bulunduğumuz dönemin zorlu şartlarına bakarak, ahir zamandaki imtihan ortamının ne kadar şiddetli ve kapsamlı olduğunu anlayabilmek mümkün olmaktadır.
Bu dönem, insanların büyük bir çoğunluğunun iyi, doğru, dürüst, bağışlayıcı, adaletli, merhametli, namuslu olmak gibi ahlaki erdemleri tümüyle terk ettikleri bir dönemdir. İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar, açgözlülük, acımasızlık, umursamazlık gibi hastalıkları adeta hayat şekli haline getirmişlerdir. Açgözlü veya acımasız olmayanın bu dünyada yaşayamayacağı yalanına inanmış ve çevrelerindeki insanları da buna inandırmışlardır.
Elbette bu ahlak dışı hayat felsefesinin temeli Darwinizm’e dayanmaktadır. Darwinizm, ilk olarak geçmiş dönemlerde eski Mısır ve Sümerlerde ortaya çıkmış ve yaygınlaşmış olan bir inançtır. Firavun’un Hz. Musa (a.s.)’a olan akılsızca başkaldırısı, içinde bulunduğu Darwinist zihniyetten kaynaklanmaktadır. Canlılığın Nil’in çamurlarından tesadüfen oluştuğunu iddia eden, yalnızca maddenin mutlak varlığına inanan, dolayısıyla kendisine Allah’ın vermiş olduğu güç ve hakimiyeti üstünlük zanneden Firavun, Hz. Musa (a.s.)’ın karşısına, dönemin en azgın inkarcısı olarak çıkmıştır. Firavun, kendisini Hz. Musa (a.s.)’ın canına kastedecek kadar azgın bir inkarcı haline getiren sapkın dinini yaşamı boyunca terk etmemiş, yalnızca ölüm anında Allah’ın üstün kudretini kavradığında, iman ettiğini söylemiştir. Yüce Rabbimiz ayetlerinde şöyle belirtir:
Biz, İsrailoğulları'nı denizden geçirdik; Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince (Firavun): "İsrailoğulları'nın kendisine inandığı (İlah'tan) başka İlah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım" dedi.
Şimdi, öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın.
Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet (tarihi bir belge, ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız (herkese cesedini göstereceğiz). Gerçekten insanlardan çoğu, Bizim ayetlerimizden habersizdirler. (Yunus Suresi, 90-92)
Firavun, ölüm anında iman ettiğini söyleyerek kurtuluşa ereceğini zannetmiştir. Yüce Allah ise onu, tek ve mutlak varlık olarak görüp inandığı maddesel varlığı ile yani bedeniyle kurtarmıştır. Asla yok olmayacağını zanneden, içinde bulunduğu büyüklük hissinden dolayı Allah’ı yüce ve üstün Varlığını takdir edemeyen, tesadüfleri sahte ilah edinen Firavun, tam olarak kendi inancına uygun olarak, maddi varlığı yani bedeniyle sonraki kavimlere birer ibret vesilesi olarak kalmıştır. Bu, Yüce Allah’ın çok büyük bir mucizesidir.
Firavun’un inanıp yegane güç olarak gördüğü Darwinizm, bugün bütün dünyaya yayılmış ve bütün dünyayı hakimiyeti altına almış bir beladır. İnsanlar, dünyanın pek çok ülkesinde devlet kanunlarıyla çocuk yaşlarından itibaren, tüm canlılığın tesadüfen var olduğuna dair bir eğitim alarak yetişmektedirler. Gittikleri her yerde maymundan insana doğru giden sahte bir hayat ağacının telkini ile büyümekte, televizyonlarda, okul sıralarında, gazetelerde, sinemalarda, çizgi romanlarda, reklamlarda bu aldatmacanın sürekli olarak telkinini almaktadırlar. Büyüyüp üniversiteye gittiklerinde, bir kariyer edindiklerinde ve Darwinizm safsatasını içyüzünü anladıklarında ise, Darwinizm’i inkar edemeyecekleri şekilde bir sindirme politikası başlar. Darwinizm’i inkar, söz konusu devletlerin kanunlarıyla yasaklanmıştır. Kişi eğer bunu yaparsa, hemen işinden olur, maddi olanakları elinden gider, toplumdan soyutlanır, yakın çevresini, sosyal statüsünü, hatta dost zannettiği insanları da bir anda kaybeder. İşte bu, dünyayı şaşırtıcı şekilde sarıp sarmalamış olan Darwinist diktatörlüğün sahte hakimiyetini göstermektedir.
Bu sahte hakimiyet, ahir zamandaki tüm belaların en büyük kaynağıdır. İşte bu sebeple kıymetli İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, Hz. Mehdi (a.s.)’ın üç büyük görevinden birincisinin Darwinizm ve materyalizmi fikren tam anlamıyla yıkmak olduğunu haber vermiştir:
Ve ONUN ÜÇ BÜYÜK VAZİFESİ OLACAK. Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (tesiriyle) ve maddiyun ve tabiiyyun taunu (materyalizm, Darwinizm ve ateizm salgını), beşer içine intiçar etmesiyle (insanların içine yayılmasıyla), her şeyden evvel FELSEFEYİ VE MADDİYUN (MATERYALİZM, DARWİNİZM) FİKRİNİ TAM SUSTURACAK BİR TARZDA İMANI KURTARMAKTIR. Ehl-i imanı dalâletten muhafaza etmek (iman edenleri sapkınlıktan korumak)... (Emirdağ Lahikası, sf. 259)
Ahir zamanda insanların büyük çoğunluğu, Darwinist diktatörlüğün bu dehşetli baskısının etkisi altında büyük bir ahlaki çöküntü de yaşamışlardır. Cinayetlerin, savaşların, zulmün, azgınlığın ve ahlaksızlıkların makul görüldüğü ve gitgide yaygınlaştığı bu dönem, tüm fikri dayanağını Darwinizm’den almaktadır. İnsanlar, sözde hayvandan geldiklerini düşündüklerinden, Darwinizm’in temelini teşkil eden “güçlü olan zayıfı ezer” yanılgısına körü körüne inandırıldıklarından, bunu sosyal hayata uygulamakta gecikmemişlerdir. Sonuçta günümüzde yaşanan acımasızlık, vefasızlık, açgözlülük, menfaatçilik, güvensizlik, insaniyetsizlik ve düşmanlığın en temel kaynağı, savaşların, ahlaksızlıkların, dejenerasyonun sebebi Darwinizm’dir. Bu konunun detayları, ahir zamanın ahlaki çöküntülerinin anlatıldığı sonraki bölümlerde detaylarıyla izah edilmektedir. 
 
 
 

2010-02-20 01:21:40

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."