Osman Ünlü'nün 3000 yıl izahı ile ilgili hatası

 Osman Ünlü, İmam Rabbani Hazretleri’nin Mektubat-ı Rabbani’de Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti ile ilgili olarak verdiği net zaman dilimini açıkça reddetmektedir. Iddiasına göre; Hz. Mehdi (a.s.)’ın Peygamberimiz (s.a.v.)’in irtihalinden sonraki değil imam Rabbani’den sonraki 1000 yılda yani 3. Bin yılda zuhur edeceğini ifade etmektedir. Oysa bu iddiası hem Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu konuyla ilgili hadis-i şeriflerine hem de bu doğrultuda büyük İslam alimlerinin açık izahlarına ters düşmektedir.

Örneğin Mektubat’ın hiçbir yerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhurunun Rabbani hazretlerinden sonraki 1000 yılda olacağına dair bir izahı yoktur. Ancak buna rağmen Osman Ünlü aslı olmayan böyle bir iddiayla ortaya çıkmakta ve; “Rabbani Hazretleri, Hz. Mehdi (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)’ın Peygamberimiz (s.a.v.)’in irtihalinden sonra değil, kendinden (İmam Rabbani Hazretleri’nden) 1000 yıl sonra geleceğini söylüyor” şeklinde çok yanlış bir yorum yapmaktadır. Dolayısıyla da hem Hz. Mehdi (a.s.)’ın hem de Hz. İsa (a.s.)’ın bu yüzyılda geleceklerini reddederek Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisleriyle ters düşmektedir. Diğer yandan da İslam ahlakının dünya hakimiyetini ve Türk İslam Birliği’nin kurulmasını 600 yıl ileri bir tarihe ertelemekte ve dolayısıyla da tüm Müslümanların güven ve huzura kavuşacakları Altın Çağ'ın yaşanacağı dönemin yüzyıllar sonra olacağını iddia etmektedir.

Oysa İmam Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Rabbani’nin birçok yerinde  ahir zamanın en önemli iki şahsı olan Hz. İsa (a.s.)’ın nüzul ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakitleri ile ilgili olarak çok ayrıntılı bilgi vermektedir:

261. mektub
 “BU ÜMMETİN SONU, İKİNCİ BİNDE başlar. Yani PEYGAMBERİMİZİN “SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM” VEFATINDAN BİN (SENE) SONRA. …

 

209. MEKTUP
(RESULALLAH) SALLALLAHU ALEYHİ VESSELLEMİN VEFATINDAN BİN SENE GEÇTİKTEN SONRA, ÜMMETİNDEN ZUHUR EDEN EVLİYA AZ İSE DE BU ŞERİATİ KUVVETLENDİRMELERİ İÇİN, ÇOK YÜKSEK OLACAKLARDIR. BUNUN İÇİNDİR Kİ, (RESULALLAH) ELÇİLERİN SONUNCUSU ALEYHİ VE ALEYHİMİSSALATİ VES SELAMIN MÜBAREK GİDİŞİNDEN BİN SENE GEÇTİKTEN SONRA MÜJDELEDİĞİ HZ. MEHDİNİN GELİŞİDİR.  BÖYLECE İSA ALEYHİSSALATİ VESSELAM DA BİN SENE SONRA İNER.

 

Resulullah (sav)'in ümmeti arasından çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (sav)'in irtihali (vefatı) üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. ARADAN BİN SENE GEÇTİKTEN SONRA, MEHDİ (A.S.)’NİN GELİŞİ DE BUNUN İÇİNDİR. Onun mübarek kudümünü (gelişini), Hatem'ür-rüsül Resulullah (sav) müjdelemiştir.  HZ. İSA (AS) DAHİ ARADAN BİN SENE GEÇTİKTEN SONRA NÜZUL EDECEKTİR (İNECEKTİR).  (Mektubat-ı Rabbani, c.1, s. 440)

 

RESULULLAH'IN (SAV) BU ALEMDEN GÖÇÜ ÜZERİNDEN BİN KÜSÜR SENE GEÇTİKTEN SONRA BİR ZAMAN GELİR Kİ: Ondaki Hakikat-ı Muhammediye kendi makamından yükselir, Kabe'nin hakikatı ile müttehid olur (birleşir). İŞTE O ZAMAN HAKİKAT-I MUHAMMEDIYE NAMINA HAKİKAT-I AHMEDİYE İSMİ HASIL OLUR, Yüce Sultan Ehad Zat'ın dahi mazharı olur. Her iki isimden, bir müsemma (isim verilen) tahakkuk eder ki, önce makam, Hakikat-ı Muhammediye'den yana boş kalır; taa İsa'nın (as) nuzülüne kadar böyle gider. Nihayet İsa (as) gelir; şeriat-ı Muhammediye ile amel eder. O zaman dahi Hakikatı İseviye kendi makamından yükselir, boş kalmış olan Hakikat-ı Muhammediye'de hüküm kılar.
(Mektubat-ı Rabbani, c. 1, s. 470)

 

ANCAK BEKLENEN ODUR Kİ; ARADAN BİNSENE GEÇTİKTEN SONRA BU SAKLI DEVLET TECİD EDİLE (yenilene). Ona bir üstünlük verilip suyu bulması, arttırıla... BÖYLECE KEMALATİN ASLI ZUHUR EDİP ONUN ZİLLETİNİ ÖRTE.. VE NİSBET-İ ALİYYENİN MÜREVVİCİ MEHDİ GELSİN. ALLAH ONDAN RAZI OLSUN. Mektubat-i Rabbani, 1/569


Görüldüğü gibi Rabbani Hazretleri çok açık ve net bir şekilde Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın İslam ümmetinin son dönemi olan; Peygamberimiz (s.a.v.)‘in irtihalinden sonraki 2. Bin yılda geleceklerini ifade etmektedir. Rabbani Hazretleri, Mektubat-ı Rabbani’de yer alan 261. Mektub’ta  Peygamberimiz (s.a.v.)’in irtihali yani vefatından 1000 sene geçtikten sonra ümmetin son dönemine girileceğini net bir şekilde -hiçbir yan açıklama ya da şart getirmeden- şöyle ifade etmiştir:

 

261. mektub
 “BU ÜMMETİN SONU, İKİNCİ BİNDE başlar. Yani PEYGAMBERİMİZİN “SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM” VEFATINDAN BİN (SENE) SONRA. …”Aynı şekilde 209. Mektub’ta da bu ifadesini tekrarladığı ve Hz. Mehdi (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)’ın Peygamberimiz (s.a.v.)’in irtihalinden 1000 sene geçtikten sonra zuhur ve nüzul edeceklerini ifade ettiği görülmektedir:

 

209. MEKTUP
(RESULALLAH) SALLALLAHU ALEYHİ VESSELLEMİN VEFATINDAN BİN SENE GEÇTİKTEN SONRA, ÜMMETİNDEN ZUHUR EDEN EVLİYA AZ İSE DE BU ŞERİATİ KUVVETLENDİRMELERİ İÇİN, ÇOK YÜKSEK OLACAKLARDIR. BUNUN İÇİNDİR Kİ, (RESULALLAH) ELÇİLERİN SONUNCUSU ALEYHİ VE ALEYHİMİSSALATİ VES SELAMIN MÜBAREK GİDİŞİNDEN BİN SENE GEÇTİKTEN SONRA MÜJDELEDİĞİ HZ. MEHDİNİN GELİŞİDİR.  BÖYLECE İSA ALEYHİSSALATİ VESSELAM DA BİN SENE SONRA İNER.


Peygamberimiz (s.a.v.) yüzlerce hadisinde ahir zamanda yani kıyametin öncesindeki son dönemde evlatlarından Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhur edeceğini bildirmektedir. (Detaylı bilgi için bkz.: http://www.hazretimehdi.com/index.php)

Ayrıca söz konusu ifadelerinden anlaşıldığı gibi; Rabbani Hazretleri de bu hadisler doğrultusunda hazırladığı Mektubat-ı Rabbani’de, ümmetin son döneminin ikinci binde yani Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından bin sene geçtikten sonra olacağını ifade etmektedir.

Yukarıdaki şemayı büyütmek için resmin üzerine tıklayınız


Peygamberimiz (s.a.v.), Miladi 632 yılında vefat etmiştir. Yani Peygamberimiz (s.a.v.) miladi takvime göre 1. binyıl içinde doğmuş ve ardından yine aynı birinci 1000 yıl içinde vefat etmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miladi 632 yılındaki irtihalinden 368 yıl sonra da söz konusu bu birinci bin yıl bitmiş ve Rabbani Hazretleri’nin ifade ettiği 2. binyıl başlamıştır. Işte bu 2. binyıl hem Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur edeceği hem Hz. İsa (a.s.)’ın yeryüzüne tekrar geleceği bin yıldır. Herşey bu bin yıl içinde olup bitecektir. Sözkonusu bu 2. binyıl içinde hem Rabbani Hazretleri yaşamış ve vefat etmiştir (1563-1624) hem de kendisinden yaklaşık 400 yıl sonra yani Hicri 1400’de Hz. Mehdi (a.s.) zuhur etmiştir.

Yukarıdaki şemayı büyütmek için resmin üzerine tıklayınız


Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ise -Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu konudaki hadisleri doğrultusunda yaptığı hesaplamalara göre- bu ikinci bin yılın ardından Hicri 2120/miladi1545’ler gibi kıyametin kopmasının muhtemel olduğunu açıklamaktadır. Detaylı bilgi için bkz.: http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/17782

 

“Ümmetimden bir taife..” fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma eder. “Hak üzerinde olacaktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder. “ALLAH’IN EMRİ GELİNCEYE KADAR” (ŞEDDE SAYILIR) FIKRASI DAHİ; MAKAM-I CİFRÎSİ 1545 (2120), KÂFİRİN BAŞINDA KIYAMET KOPMASINA ÎMA EDER. (Kastamonu Lahikası, s. 33)

 

 


2010-08-21 00:35:10

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top