Deccal hipnozla insanları etki altına almış, ahir zamanın en açık gerçeklerini göremeyecek hale getirmiştir

Deccalin insanlık tarihinin en büyük olayı olduğunu haber veren Peygamberimiz (sav), deccalin sebep olacağı tahribat, meydana getireceği fitneler, insanlara nasıl etki ettiği ve onları nasıl yönlendirdiği hakkında da detaylı bilgiler bildirmiştir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de, bu hadislere dayanarak deccalin faaliyetlerini kapsamlı olarak açıklamış ve deccalin bir tür hipnoz ile insanları etki altına alacağını anlatmıştır.

Bir vechi (sebebi) şudur ki: SİHİR VE MANYETİZMA VE İSPİRTİZMA GİBİ İSTİDRACI HARİKALARIYLA (hipnoz ve ruhlarla bağlantı tarzındaki istidracıyla) KENDİNİ MUHAFAZA EDEN VE HERKESİ TESHİR EDEN (büyüleyen, aldatan) O DEHŞETLİ DECCALİyok edebilecek, mesleğini değiştirecek; ANCAK HARİKA VE MU'CİZATLI VE UMUMUN MAKBULÜ (mucizeleri olan ve herkesin kabul ettiği) BİR ZAT OLABİLİR Kİ O ZATen ziyade alakadar ve ekser insanların (insanların çoğunluğunun) Peygamberi olan  HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAM'DIR. (Şualar, s. 493)

Radyo, televizyon, internet, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçlarını yoğun olarak kullanan deccaliyet, hem bir kısım Müslümanları hem de dünya nüfusunun büyük bir kısmını etkisi altına almıştır. Ancak deccalin hipnozu altındaki bu insanlar, hipnoz sebebiyle, hipnoza maruz kaldıklarını anlayamamaktadırlar. Bu sebeple de, çok anormal karşılamaları gereken bir durumu olağan görmekte, normalde hemen harekete geçmelerini sağlayabilecek bir olayı sıradan bir gelişme gibi değerlendirmekte, asla kabul etmeyecekleri sahte bilgileri, hurafeleri, batıl inançları kolaylıkla kabullenebilmekte, Allah'ın yaşattığı pek çok harikayı ve mucizevi gelişmeyi ise hiç farkına bile varmadan adeta kapalı bir gözle seyretmektedirler.

Hadislerde şeytanların da deccale yardımcı olacağı haber verilmiştir.

... ŞEYTANLAR ONA: "NE İSTERSEN SÖYLE, YAPALIM!" diyecekler. O da: "Haydi gidin, insanlara benim onların Rabbi olduğumu söyleyin!" deyip her birini bir tarafa salacak... (Kıyamet Alametleri, s. 212-213)

Kuran ayetlerinde haber verildiği gibi, şeytanın insanları kabuk gibi bağlama, unutkanlık yapma gibi özellikleri vardır.

 (Genç-yardımcısı) Dedi ki: "Gördün mü, kayaya sığındığımızda, ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı;o da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu." (Kehf Suresi, 63)

Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız'; artık bu, onun bir yakın dostudur. (Zuhruf Suresi, 36)

Ayetlerde de işaret edildiği gibi şeytanın unutkanlık yapma, insanın dikkatini dağıtma, konstrasyonunu bozma, anlayışını kapama, akli yeteneklerini etkileme, feraset ve basiretini kapama gibi etkileri olabilmektedir. Deccaliyet de şeytanları kullanarak insanlar üzerinde bir büyü etkisi meydana getirmektedir. Dikkatlice bakıldığında dünya nüfusunun büyük kısmının deccaliyetin hipnozu altında olduğu, bu nedenle zihinlerinde apaçık olan gerçekleri dahi görmelerini engelleyen bir pus meydana geldiği anlaşılmaktadır.

Deccaliyetin yoğun ve aralıksız hipnozu, söz konusu insanları büyük bir gaflete sürüklemektedir. Bediüzzaman Hazretleri bu gaflet haline şöyle dikkat çeker:

Bu fırtınalı zamanın hissi ibtal eden (hisleri çürüten) ve beşerin nazarını(dikkatini) afaka (uzaklara) dağıtan ve boğan cereyanlar, ibtal-i his nevinden (duyguları yok eden türden) bir sersemlik vermiş ki; ehl-i dalalet manevi azabını muvakkaten (geçici olarak) tam hissedemiyor. Ehl-i hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor.( Şualar, s. 678)

Tam da Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi, deccaliyetin hipnozu ahir zamanda insanların büyük kısmını;

* Hisleri çürümüş, yani feraseti ve basireti kapanmış,

* Dikkati afaka dağılmış, yani gözünün önündeki önemli olayları göremez hale gelmiş,

* Sersemleşmiş, yani içinde bulunduğu anormalliği dahi fark edemeyecek duruma gelmiş insanlara dönüştürmüştür. Bu gafletin şiddeti o kadar yoğundur ki, içinde bulundukları durumun acısını ve sıkıntısını dahi hissedemez duruma gelmişlerdir.

Bediüzzaman Hazretleri'nin de,"O DEHŞETLİ DECCALİ yok edebilecek, mesleğini değiştirecek; ANCAK HARİKA VE MU'CİZATLI VE UMUMUN MAKBULÜ (mucizeleri olan ve herkesin kabul ettiği) BİR ZAT OLABİLİR Kİ O ZAT en ziyade alakadar ve ekser insanların (insanların çoğunluğunun) Peygamberi olan  HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAM'DIR." sözüyle ifade ettiği gibi, Hz. İsa (as) deccalin bu hipnozunu tamamen ortadan kaldıracaktır. Hz. İsa (as)'ın açık zuhuruna kadar, Hz. Mehdi (as) bu büyüyü ve hipnozu adım adım kıracak bir çalışma yapacak, ancak tüm insanların hipnozun etkisinden tam anlamıyla kurtulmaları Hz. İsa Mesih vesilesiyle olacaktır.

Bu hipnozun insanları ne şekilde etki altına aldığını daha iyi anlamak için, deccalin asıl olarak hangi konularda hipnoz uyguladığını ve insanların dikkatini ve kavrama gücünü nasıl kapadığını madde madde incelemek faydalı olacaktır. 

1. Deccalin amacı insanların gerçekleri görmelerini engellemektir. Bu nedenle Mehdiyet konusunun anlatılmasını ve anlaşılmasını istemeyecektir.

Deccal kelimesinin sözlük anlamlarından biri de gerçeği ters yüz eden, iyiyi kötü kötüyü iyi gösterendir. İnsanların maddi ve manevi olarak tahrip olmasını isteyen, fitne ve fesadın yaygınlaşması amacında olan deccal, iyi ve güzel olan herşeyin üstünü örtecek, gerçekleri örtbas edecek ve bu şekilde insanların doğruyu bulmalarını engellemeye çalışacaktır. Ahir zamanın en büyük ve en mühim güzelliği Hz. Mehdi (as)'dır. Deccal de en çok bu konuda çalışma yapacaktır. Binbir yolla Mehdiyeti gizlemeye, tevil etmeye ve kendince saptırmaya gayret edecektir. Bunun için de;

* Kimi insanları Mehdiyeti tamamen inkar ettirerek,

* Kimi insanları Mehdiyeti asla inanılması mümkün bir halde anlattırarak,

* Kimi insanları Mehdiyet'ten hiç bahsettirmeyerek,

* Kimi insanları Mehdiyet'i asırlar sonrasına erteleterek,

* Kimi insanları Mehdiyeti şahsı manevi, görünmez bir ruh gibi düşündürterek,

* Kimi insanları Mehdi gelip geçmiştir yalanına inandırarak bu gerçekten tamamen uzak tutmaktadır. Bir çok insan akla hayale gelmeyecek tevillerle ve normal koşullar altında asla inanmayacağı hikayelerle oyalanacak ve Hz. Mehdi (as)'ın farkına dahi varamayacaktır.

 (Mehdiyetin hangi yöntemlerle tevil edilip gizlendiğini okumak için bu linke bakınız. http://us2.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/14502)
 

2. Deccalin hipnozuyla insanlar garip bir sakinlik içinde olacak, çok mühim bir dönemde yaşadıklarını kavrayamayacaklardır.

Hicri 1400, dünya tarihinin en kutlu, en büyük, en şaşalı çağlarından biridir. Çünkü bu çağ Allah'ın tüm peygamberlerine gelişini haber verdiği, en eski peygamber suhuflarında dahi hakkında bilgi bulunan, Peygamber Efendimiz (sav)'in yüzlerce detayla tarif edip tanıttığı Hz. Mehdi (as)'ın zuhur çağıdır. Bu yüzyılda Hz. İsa (as) inecek, Hz. Mehdi (as) zuhur edecek ve İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacaktır. Hicri 1400'ün ilk günlerinden itibaren mübarek ve kutlu bir çağda olduğumuzun alametleri belirmiştir. 30 yıllık süre içinde Peygamberimiz (sav) müjdelediği 150'den fazla alamet birebir tahakkuk etmiştir. Bu durum, Hz. Mehdi (as)'ın çıktığının açık bir göstergesidir.

Normal koşullar altında Mehdiyetle ilgili hadisleri bilen, bu hadislerin tahakkuk ettiğini gören bir Müslümanın içinde müthiş bir heyecan yaşaması ve Hz. Mehdi (as)'ı arayıp bulmak için gayret etmesi gerekir. Peygamberimiz (sav)'in sözüne inanıp iman eden bir Müslümanın, Peygamberimiz (sav)'in müjdelediği 150'den fazla haberin gerçekleştiğini bilip de yerinde durması, hiçbir şey yapmadan günlük işlerine devam etmesi olacak şey değildir. Bu bilgiyi öğrenen her Müslüman doğal olarak bir arayış içinde olacak ve Hz. Mehdi (as)'ın talebelerinden olmak için vargücüyle İslam'a hizmet edecek, büyük bir aşkla din ahlakını yayayacak ve dinsizliğe karşı ilmi mücadele verecektir.
 

(Gerçekleşen alametlerle ilgili bilgi almak için bakınız, http://www.harun-yahya.com/imani/ahir_zaman_kitapciklar/cikis_alametleri/cikisalamet01.html)

Ancak İslam aleminin geneline bakıldığında bir kısım Müslümanların, "Peygamberimiz (sav)'in söylediği alametler belirdi evet, ne kadar güzel. Ben şimdi akşama ne yemek yapayım?" diyecek kadar garip bir sakinlik içinde oldukları görülmektedir. İşte bu garip sakinlik, deccalin hipnozunun neticesidir. Deccalin hipnozu altına olan bir insan tüm alametler de sayılsa, tüm hadisler de anlatılsa, Kuran'ın müjdeleri de aktarılsa bu bilgiler onu içinde bulunduğu ataletten çıkarmamakta, o kişi akşama ne yiyeceği, sabaha ne giyeceği, çocuğunu hangi okula yazdıracağı, arabasının taksidini nasıl ödeyeceği gibi konular dışında bir konuya tam anlamıyla dikkatini yöneltememektedir.
 

3. Peygamberimiz (sav)'in hadisleri kıyametin kopmasına çok az bir süre kaldığını göstermektedir. Deccalin hipnozuyla bu bilgi dahi bir kısım insanları harekete geçirmemektedir.

Peygamber Efendimiz (sav)'den nakledilen sahih hadislerde dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğu haber verilmektedir. Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin naklettiği sahih bir hadiste ise dünyanın ömrünün 5600 yılının geçtiği bildirilmektedir.  

(http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/17782)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri sahih hadislerde yer alan bu bilgileri şerh ederek kıyamet kopmasının Hicri 1545 itibariyle söz konusu olacağını, Allahualem, diyerek ifade etmiştir:

"Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar (kıyamete kadar) hak üzerinde olacaktır."

"Ümmetimden bir taife.." fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma eder. "Hak üzerinde olacaktır." (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder. "Allah'ın emri gelinceye kadar" (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1545 (2120), kâfirin başında KIYAMET KOPMASINA îma eder.(Kastamonu Lahikası, s. 33)

Şu anda Hicri 1431 yılı içinde bulunmaktayız. Hadislerden ve ehli sünnet alimlerin açıklamalarından açıkça görüldüğü üzere, dünyanın Allahualem 70 yıllık bir ömrü kalmıştır. Bu 70 yıl içinde Hz. İsa (as)'ın inişini, Hz. Mehdi (as)'ın aleni zuhurunu, İslam aleminin Hz. Mehdi (as) önderliğinde birleşmesini, İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasını, Allah'ın izniyle, göreceğiz. Şüphesiz bu, her insanı coşkulu bir heyecana kaptıracak, şevkini müthiş artıracak çok önemli bir bilgidir. Ve günümüzün ileri haberleşme teknolojisi sayesinde dünyanın büyük çoğunluğu bu bilgiye vakıftır.

Buna rağmen insanların büyük kısmı hiçbir şey yokmuş gibi, sanki daha yüzyıllarca yaşayacaklarmış gibi günlük hayatın detaylarıyla meşgul olmakta, bu önemli gerçeği sıradan bir bilgiymiş gibi değerlendirmektedir. 2000 yıl önce Allah Katına alınmış, zamanın ve mekanın dışına çıkarılmış Ulu'l Azm bir peygamberin dünyaya dönüyor olması büyük bir harikadır. Allah'ın tüm peygamberlerine özelliklerini bildirdiği, kutlu ve seçkin kıldığı Hz. Mehdi (as)'ın bu yüzyılda faaliyet gösteriyor olması bir başka harikadır. Tüm insanların önümüzdeki yıllarda, Allah'ın izniyle, imana yönelecek olması ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması ise bir başka büyük harikadır. Ancak bir kısım insanların tüm bu harikaları biliyor olmalarına rağmen, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaları, ertesi gün yapacakları ticari anlaşmanın, çocuklarının okul taksidinin, alacakları yazlık evin, evlerinin dekorasyonun onlar için çok daha önemli bir konu olması da çok büyük bir harikadır. İşte bu tepkisizlik deccaliyetin yapmış olduğu hipnozun etkisinin en aleni göstergelerinden biridir.;
 

4. Dünyanın dört bir yanında oluk oluk Müslüman kanı akmakta, Müslüman alemi müthiş acılar çekmekte, ancak deccalin hipnozu sebebiyle insanların büyük kısmı bu durumu duyarsızlıkla seyretmektedir.

Hemen her gün ya Afganistan'dan, ya Irak'tan, ya Filistin'den, ya Doğu Türkistan'dan veya başka İslam ülkelerinden şehadet haberleri gelmektedir. Hemen her gün gazeteler, bombalanan, saldırıya uğrayan, kurşuna dizilen, haksız yere hapsedilen, işkence gören, tecavüze uğrayan mazlum, esaret altındaki Müslümanların haberlerini aktarmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı ise bu haberleri akıl almaz bir sükunet içinde izlemekte, çoğu zaman "bak görüyor musun dünyada neler oluyor?" demekten başka hiçbir tepki vermemektedir. Daha da acısı çok büyük bir çoğunluğu bu haberleri gördüğünde okumadan gazetenin sayfasını çevirip geçmekte, bir futbol maçınının sonucuyla ya da bir sanatçısın yeni saç modeliyle çok daha fazla ilgilenmektedir. O kişi sıcak evinde çorbasını yudumlarken, çayını doldurup hiçbir aciliyeti olmayan konular üzerinde saatlerce konuşurken, Pakistan'da sokakta kalmış milyonlarca insan soğuk kışta nereye sığınacağını, çocuğunu hastaneye götüremeyen Filistinli bir anne onu iyileştirmek için ne yapacağını, eşi gözünün önünde tecavüze uğrayan Afgan bir baba bu duruma nasıl karşılık vereceğini, bombalanan bir doğumhanede daha yeni doğmuş kardeşini yitiren Iraklı bir çocuk bu durumun ne zaman sona ereceğini düşünmektedir. Tabi ki her Müslüman başına gelen her türlü zorluğun Allah'ın takdiriyle yaratıldığını ve bunlara karşı Kuran ahlakına ve sünnete uygun bir tepki ve karşılık vermesi gerektiğini gayet iyi bilmektedir. Ancak böyle bir zulümle ve haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarında Müslümanların izlemesi gereken yolun ne olduğu da Kuran'da ve hadislerde haber verilmiştir.

Allah'ın Müslümanlara emri, kurşunla kaynatılmış binalar gibi birlik olmaları ve ilimle, bilgiyle, sevgiyle, kültürle bu zulme fikren karşılık vermeleridir. Peygamberimiz (sav) de ahir zamanda İslam ümmetinin çok büyük çileler ve acılarla karşılaşacağını, deccaliyetin baskısı altında ezileceğini haber vermiş, bu esaretten kurtulmalarının tek yolunun ise Hz. Mehdi (as)'ın manevi liderliği etrafında toplanmaları olduğunu söylemiştir. Müslümanların birlik olması için gayret etmek, İslam ümmetini ırkı, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun kardeşlik ruhu içinde biraraya getirmek için çalışmak tüm müminlerin vazifesidir. Ahir zamanda yaşayan her Müslüman var gücüyle, İttihad-ı İslam'ı istemeli ve Allah'ın Müslümanların kurtarıcısı olarak gönderdiği Hz. Mehdi (as)'a talebe olmak, bu mübarek zata en güzel ortamı hazırlamak için çalışmalıdır. Afganistan'da, Irak'ta, Patani'de, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Filipinler'de ve bildiğiniz bilmediğiniz dört bir yanda Müslümanlar acı ve ızdırap içinde varlıklarını devam ettirmeye çalışırken, hayatının tek bir anında bile Müslümanların birlik olması için gayret etmeyen, hatta bir kere bile ağzından "İslam alemi birleşsin, İttihadı İslam olsun" sözleri çıkmayan insanlar, elbette bir büyü ve hipnoz altındadırlar.  Normal bir insanın böyle bir manzara karşısında bir saniye bile yerinde durması mümkün değilken, neredeyse 1,5 milyarlık İslam aleminin çok büyük çoğunluğunun o topraklarda yaşayan annelerimizin, kızkardeşlerimizin, çocuklarımızın, dedelerimizin, teyzelerimizin başına gelenleri soğukkanlılıkla seyretmesi hipnozun etkisiyledir.

Deccalin hipnozu, Allah açıkça Müslümanların birlik olmasını emretmişken, onları parça parça kılmaktadır. Deccalin hipnozu, Allah açıkça ihtiyaç içinde olan insanların yardımına koşmayı emretmişken, onları geri tutmaktadır. Deccalin hipnozu, Peygamberimiz (sav) alenen kurtuluş yolunu göstermişken, onları başka yollara yönlendirmektedir. Deccalin hipnozu, milyonlarca Müslüman akıl almaz zulümlere maruz kalırken, onları sadece kendilerinin rahatını, keyfini, akşama yiyeceği yemeği, sabaha giyeceği kıyafeti, çocuğunun okulunu, evinin taksidini, ticaretinin yarınını düşünmekle yetinen hale getirmektedir.
 

5. Tüm canlılığı ve evreni kör tesadüf gibi akıl almaz ve mantıksız bir açıklamaya dayandıran Darwinizm, deccalin hipnozuyla insanlar tarafından kabul görmektedir.

Tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşmasının imkansız olduğu açıkken, 300 milyondan fazla fosil canlıların milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini gösterirken, bilimin tüm dallarında elde edilen her bilgi evrim teorisinin geçersizliğini bir kez daha gözler önüne sererken, Darwinizmin pek çok ülkede resmi devlet politikası olarak korunması ve dayatmayla insanlara sunulması deccaliyetin en açık faaliyetlerinden biridir. Bediüzzaman Hazretleri de deccalin "Maddiyun ve tabiyyun taununu" yani Darwinizm ve materyalizm hastalığını telkinle yayacağını ve insanlığı bu yolla tahrip edeceğini söylemiştir. Darwinizm deccaliyetin dinidir. Deccal din ahlakına karşı yürüttüğü mücadelede sahte bir dine ihtiyaç duymaktadır ve bu sahte dini de Darwinizmdir. Sahte çizimlerle, sahte formüllerle, sahte hikayelerle akıl ve mantık dışı bir teori oluşturulmakta ve bu, sanki bilimsel bir gerçekmiş gibi insanlara telkin edilmektedir.

Darwinizm'in eski Sümerlerden, antik Mısır'dan kalma batıl bir din olduğu ve bilimsel olarak hiçbir delile dayanmadığı bugün açıkça bilinmektedir. Buna rağmen çamurun içinde kendi kendine canlılar oluştu masalının büyük bir ciddiyetle, Latince kelimelerle süslenerek bilim gibi anlatılması, daha da acısı okumuş eğitim görmüş profesör olmuş insanların dahi bu masala inanması ve bu anlatılanın çok anormal olduğunu farkedip dile getiren insanların müthiş bir baskı ve yıldırma politikasıyla karşı karşıya kalması deccalin hipnozunun bir diğer göstergesidir. Bu hipnoz öylesine etkili olmuştur ki, günümüzde bir kısım muhafazkar ve İslami olarak bilinen gazeteler, dergiler, internet siteleri dahi Darwinizm propagandasına alet olmaktadır. Şaşırtıcı olan, deccaliyetin hipnozuyla öyle bir şuur kapanması olmuştur ki, alenen Darwinizm propagandası yapan bu kimselere, "neden böyle birşey yaptıkları" sorulduğunda, "ne yaptık ki?" şeklinde, yaptıklarının farkında dahi olmadıklarını gösteren cevaplar vermektedirler.
 

6. Allah Müslümanlara İslam ahlakının dünya hakimiyetini vaad etmekte, Müslümanların önemli bir kısmı ise deccalin etkisiyle bu kutlu vaadi göz ardı etmektedir.

Kuran'ın birçok ayetinde Allah'ın samimi olarak iman edenleri yeryüzüne varisçi kılacağı, yani İslam ahlakının dünyaya hakim olacağı vaad edilmiştir. Bununla birlikte, pek çok hadisi şerifte de Hz. Mehdi (as) döneminde, yani içinde bulunduğumuz çağda, İslam ahlakının yeryüzüne hakim olacağı müjdelenmiştir. Allah'a iman eden, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın takdirine güvenen her Müslüman, Allah'ın vaadini muhakkak gerçekleştireceğini bilir. İslam'ın dünya hakimiyeti de Allah'ın vaadi olduğuna göre, bu vaadin gerçekleşmesine vesile olmak için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Maddi ve manevi olarak gayret içinde olur. Allah'ın müminlere açık bir emri de, yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din Allah'ın oluncaya kadar, yani İslam ahlakı tüm dünyaya egemen oluncaya kadar mücadele etmektir. (Enfal Suresi, 39) Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek nasıl Allah'ın emriyse, Allah yolunda, Allah'ın dini tüm dünyaya hakim oluncaya kadar mücadele etmek de Allah'ın Müslümanlara emridir. Allah'ın bu emrini yerine getirebilmek için her Müslüman fitneye karşı mücadele etmekle yükümlüdür. Yani, insanların canını yakan, onlara bela ve musibet veren, neşelerini elinden alan, onları adeta robotlaştıran, çatışmayı, kavgayı, egoistliği sözde meşrulaştıran dinsizliğe, materyalizme ve Darwinizme karşı mücadele etmelidir. Ve bu mücadelesi mutlaka fikri zeminde olmaktadır. Çünkü şu anda dünyayı kasıp kavuran her türlü bela ve acı, ideolojik bir dayanağa sahiptir. Bu ideolojik dayanak ortadan kaldırılmadıkça, söz konusu acıların kamil anlamda son bulması mümkün değildir. Söz konusu ideolojik dayanak ise Darwinizm ve materyalizmdir.

Müslüman bir yandan Darwinizme ve materyalizme karşı fikri mücadele verirken, öte yandan Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerini, insanları samimi imana yöneltecek delilleri de en güzel, hikmetli, sevecen, nezaketli, akılcı üslupla anlatmakla yükümlüdür. Kuran'ın hakikatlerini ve Peygamberimiz (sav)'in üstün ahlakını, Asrı Saadet Müslümanlığını insanlara anlatmakla yükümlüdür. Bu, Allah'ın "din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin" emrinin gereği olarak yapılmalıdır.

Tüm bu gerçeklere rağmen, bir kısım insanların İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinden tam anlamıyla ümit kesmeleri ise deccalin hipnozunun bir etkisidir. Bu kimseler Allah'ın Kuran'daki açık vaadini ve müjdesini unutmakta, İslam ahlakının hakimiyetine binde bir, hatta milyonda bir dahi ihtimal vermemekte, diğer bir deyişle Allah'ın açıkça müjdelediği bu gerçeği imkansız görmektedirler. Bu kimselere "komünizm dünyaya hakim olur mu?" diye sorulsa, "olabilir" demekte, "ateist masonluk dünyaya hakim olur mu?" diye sorulsa, "tabi olur neden olmasın" demekte, "faşizm, ABD, Avrupa, ateist siyonizm hakim olur mu?" diye sorulsa, her birinin hakimiyetini son derece makul görmekte, ancak bir tek İslam ahlakının hakimiyetini imkansız olarak değerlendirmektedir. İşte bunun sebebi deccaliyetin hipnozunun etkisiyle, bir feraset kapanması, Allah'ın vaadinin unutulmasıdır. Oysa Müslüman Allah'ın vaadini muhakkak yerine getiren olduğunu bilir. Allah, kendi yaşadığı dönemde hakimiyeti takdir etse de etmese de, kendisine gösterse de göstermese de, sahip olduğu tüm imkanları seferber ederek Allah'ın dininin hakim olması için ilmen mücadele eder. Allah'ın bu vaadini görmezlikten gelerek, İslam ahlakının hakimiyeti için gayret edenleri kendi akıllarınca küçümseyerek, diğer Müslümanlara da "Hakimiyet asla olmaz" diyerek meskenet ve atalet telkin edenlerin deccaliyetin büyüsü altında oldukları açıktır.
 

7. Deccalin hipnozu, bir kısım insanları vefalı, sadık, güzel huylu, mülayim, itidalli, asil ve saygılı Müslüman üslubundan uzaklaştırmakta, soğuk, özenti, ukala, vefasız, saygıyı bilmeyen, aşağılık kompleksi içinde bir modele sürüklemektedir. 

Salih bir mümin için tek ölçü Kuran, Peygamberimiz (sav) sünneti ve ehli sünnet alimlerin eserleridir. Müslümanın ibadetleri ve yaşantısı gibi, ahlakı, tepkileri, üslubu ve tavırları da bu ölçüye göredir. Salih bir Müslüman hangi dönemde yaşıyor olursa olsun, hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, Allah'ın Hz. Adem (as)'dan bu yana insanlara emrettiği ve bildirdiği ahlak üzerinedir. Teknolojinin ilerlemesi, çağın değişmesi, imkanların artması ya da azalması bu ahlakı değiştirmez. Müslüman nerede olursa olsun akılcı, itidalli, dengeli, mülayim, sevecen, şefkatli, merhametli, vefalı, sadık, koruyucu, kollayıcı, kolaylaştırıcı, güzelleştirici insandır. Eğer bir insan "devir artık değişti" diyerek, "bu özelliklere uyarsam toplum tarafından kabul görmem, ezilirim, dışlanırım" endişesiyle bu üstün ahlaktan taviz veriyorsa, o kişi Kuran'a ve sünnete değil, bambaşka bir yola uymuş demektir.

Mümin işyerinde, sokakta, cafede gördüğü, televizyondan veya internetten izlediği herhangi bir insanı taklit etmez. Onların yaşantısına, üsluplarına özenmez. Onlar gibi olmaya çalışmaz. Onlara kendini kabul ettirmek için biraz onlar gibi biraz Müslüman gibi hareket etmez. Onların çirkin esprilerini, mimiklerini, tepkilerini modernlik zannederek üzerine almaz. Müslüman kendine Hz. Muhammed (sav)'in asaletini, nezaketini, cevvaliyetini, şefkatini, sevgisini, kalitesini örnek alır. Allah'ın övdüğü peygamberleri örnek alır. Onlar gibi üstün bir ahlak ve kaliteli bir tavır içinde olmaya gayret eder. Gayet iyi bilir ki, samimi olarak Kuran'a uyan, Peygamber (sav)'in yolunu izleyen bir insan olabilecek en modern, en kalietli, en güzel yaşantıya sahip insandır.

Buna rağmen, kendince entel olmaya özenen, kıyafetiyle, tepkileriyle, üslubuyla küfür özentisi içinde olan, bir tür aşağılık kompleksi içinde yaşayan, vefa, sadakat, büyüğe hürmet, saygı gibi güzel özellikleri modernleşmek adına bir kenara koyan, bunu da kendince İslam'a hizmet gibi gören insanlar deccaliyetin hipnozunun etkisiyle böyle bir yola girmektedirler. Açık bir şuurla baktıklarında, geliştirdikleri bu garip üslubun ve vefasız, sadakatsiz, şefkatsiz sistemin asıl kendilerini ezeceğini, bir gün gelip bu çarpık sistemin altına kalabileceklerini görmeleri gerekir. Böyle bir modelin, Müslümanın asıl amacını, onu hayatta tutan, güçlü kılan herşeyi yıkacağını fark edebilmeleri gerekir. Bilgisayar dili kullanarak inşaAllah, maşaAllah gibi dini ifadeleri dahi kısaltarak yazan, kendince modernleştiği için dini ifadeler hakkında espriler yapan, büyüğünü korumayı, ona saygı göstermeyi geri kafalılık zanneden kimseler, ne kadar küfre benzerse o kadar kaliteli olduğunu düşünen, mazlum ve zavallı konumundaki insanları ezmeye yeltenen, güçlü olandan yana tavır alan kimseler deccaliyetin yönlendirmesiyle puslu, bulanık, gerçek İslam ahlakından uzak, özenti, karanlık bir ruha itildiklerini fark etmelidirler. Ve bir an önce bu garip yapıdan çıkmalıdırlar.

Bu maddeleri daha da çoğaltmak ve genişletmek mümkündür. Ancak sırf bu maddeler dahi, insanların büyük kısmının deccalin etkisiyle adeta beyinlerinin donduğunu görmek için yeterlidir.


 

Deccaliyetin hipnozu samimi, derin ve dikkatli bir imanla delinir

İçinde yaşadığımız ahir zaman hem çok kutlu ve müjdelidir, hem de tüm müminlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. İnsanlık tarihinin en büyük olayı olarak bildirilen deccale karşı, onu yok sayarak, böyle bir durum yokmuş gibi davranarak, görmezden gelerek başarı elde edilmez. Müslüman tehlikeyi tam ve tüm yönleriyle kavramalıdır ki, tehlikeye karşı en akılcı ve etkili tedbirleri alabilsin. Deccaliyetin hipnozunun tüm insanların üstünden kalkması, hadislerde haber verildiği üzere, Hz. İsa (as) vesilesiyle olacaktır.

Ancak samimi ve derin imanla bu hipnozdan sakınmak, deccaliyetin büyüsünden korunmak da mümkündür. Şeytan doğrudan insan beynini hedef aldığı için Müslüman da duayla, Allah'a tevekül ederek, çok samimi olarak ve kararlı bir irade göstererek decccalin hipnozundan çıkabilir. Öbür türlü bu hipnozun etkisinden kurtulamaz, çünkü hipnozu başka bir hipnozla takviye edecek köklü bir sistemle karşı karşıyadır.

Nitekim, Bediüzzaman Hazretleri de imanın nuruyla Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın farkedilebileceğini söylerken, samimi müminlerin imanın nuruyla deccaliyetin hipnozundan korunabileceklerini, deccaliyetin örtbas etmek istediği gerçekleri görebileceklerini söylemiştir.

Ahir zamanda Müslümanlar deccaliyetin meydana getirdiği perdeyi yırtıp geçmek zorundadırlar. Bunun için deccaliyetin yaptığı propagandaya ve telkine karşı çok güçlü telkin kullanılması şarttır. Allah'ın Kuran'da emrettiği gibi keskin bir dikkat, açık bir şuur, her an Allah'la birlikte olduğunu bilmenin getirdiği bir teyakkuz hali deccalin hipnozunu iman edenlerden uzak tutacaktır. Deccaliyet, sürekli telkin yoluyla kendi batıl sistemini nasıl ayakta tutmaya çalışıyorsa, Müslümanlar da Allah'ı çok anarak, Peygamberimiz (sav)'in gösterdiği çözüm yollarını sürekli gündemde tutarak, ahir zamanda olduğumuz gerçeğini sürekli hatırlatarak, Hz.İsa (as)'ın ve Hz. Mehdi (as)'ın görevde olduğunu anlatarak, İslam aleminin birleşmesinin önemimi gündemde tutarak, İslam ahlakının hakim olması için çaba göstererek  deccalin telkinini etkisiz hale getirmelidir.


2010-10-09 23:53:54

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."