İman gözüyle bilimi değerlendirebilmek

 • De ki: O Allah, birdir. (İhlas Suresi, 1)
 • Allah, Samed'dir (herşey O'na muhtaçtır, daimdir, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır). (İhlas Suresi, 2)
 • O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. (İhlas Suresi, 3)
 • Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir. (İhlas Suresi, 4)

Kuran bütün yüzyıllara bakan büyük bir mucizedir. Günümüzde de pek çok problemin esasını tam olarak tarif etmiş ve doğrusunu en güzel bir şekilde açıklamıştır. Geçtiğimiz son iki yüzyılda insanoğlu bazı yanlış felsefelerin etkisine girmiş ve bundan etkilenen ideolojiler insanları büyük acılara sürüklemiştir. İhlas suresindeki insanlığı aydınlatan bu ayetler insanoğlunun içine düştüğü durumdan çıkmanın çok güzel bir yol göstericisidir.

Yaşadığımız bu harikulade evren, harika dünyamız, içinde birbirinden güzel bitkilerin, meyvelerin, hayvanların olduğu mekanımız ve canlılardaki her bir detay içimizde büyük bir hayranlığa yol açar. Bu hayranlığımız bütün bunları yaratan Allah’adır. Halbuki diyalektik materyalizm ve onun doğaya uygulanmış hali olan evrim teorisi insanlardaki bu hayranlığı köreltirler.

Bütün bu harika yapıların zıtların basit bir çatışması ve tesadüf eseri olarak göstermeye çalışırlar. Elbette ki en basit bir akli değerlendirme, vicdanla bakılan bir bakış hiçbir harika yapının tesadüfen olamayacağını söyler. Dolayısı ile bütün insanoğlunun vicdanı, ruhu, bilinçaltı bu açık gerçeği bilir ve kabul eder. Ne var ki sözünü ettiğimiz felsefeler son 150 yılda özellikle iddialarını bilimsellik kılıfı ile yapmaktadırlar. Çok açık olan yanlış iddialarını bu yolla maskelemektedirler.

Gerçek bilimsel bulgular, teknik yollarla ulaştığımız bilgiler ile yanlış varsayımları birbirine karıştırarak insanların gözünde bir tür illüzyona sebep olmaktalar. Bu iki hal yani gerçek bilimsel veriler ile inkarcı iddialar arası ayrıldığında ise bütün gerçekler daha açık bir şekilde gözükmektedir. Bu yüzden gelin beraber özellikle son iki yüzyıllık eriştiğimiz teknik bilgiler ile nasıl hayranlık uyandıran nimetlerle donatıldığımıza şahit olalım ve bütün bu harikaların tesadüfler eseri olamayacağını net bir şekilde görelim.

Yüzlerce maddeden sadece iki tanesini incelediğimizde bile bunun mümkün olmadığını hemen görebiliriz.

 1. Canlılığın temelinde çatışma değil birlik olma vardır

En küçük hayat birimi olan hücreye bakalım. Bu organize yapının içinde olanlar gerçekten benzersizdir. Hücrenin hangi detayına baksak mutlaka ortaklaşa bir yardım ve el ele vermenin olduğunu görürüz.

Örnek olarak proteinleri ele alalım ve herhangi bir proteinin olabilmesi için neler gerekiyor maddeler halinde kısaca düşünelim:

Bir proteinin:

 • DNA’da bilgisinin kodlanmasına,
 • Bu bilginin başlangıç ve bitiş bölgelerini gösteren bölgelere[1],
 • Bu bilginin bağlanıp hücredeki ihtiyaçlara göre üretimin başlamasını sağlayan transkripsiyon faktörlerine ve bunların DNA’daki bağlanma bölgeleri olan promotor bölgelere[2],
 • DNA’dan okumanın yapılmasını sağlayan enzim ve proteinlere[3],
 • Bu okuma neticesinde elde edilen mRNA adlı şablon yapıya,
 • Bu yapıdan üretim yapan ribozomlara. Ki bunlar da proteinlerden oluşur,
 • Ribozomun doğru zaman ve şartlarda üretime başlamasını sağlayan başlangıç faktörlerine ki bunlar da proteindir,
 • Ribozomun protein zincirini büyütmesini sağlayan faktörlere,
 • Ribozomun işi bittiğinde devreye giren sonlandırma faktörlerine[4],
 • Ribozomun ihtiyaç duyduğu aminoasitlere,
 • Bu aminoasitleri ribozoma taşıyan tRNA’lara,
 • Aminoasitleri tRNA’lara bağlayan enzimlere[5],
 • Bu aminoasitlerin miktarını hücre içinde kontrol eden yapılara ve eksikliğinde ya üreten sistemlere -ki bunlar da proteinlerden oluşur- ya da hücre dışından hücre içine taşınmasını sağlayan kapı proteinlerine. Ki bunların da hücre zarına taşınmasında ve yerleştirilmesinde proteinlere ihtiyaç vardır[6],
 • Üretilen proteinlerin görevlerini yapabilmeleri için 3 boyutlu yapılarına katlanmasına yardımcı olan şaperon proteinlerine ihtiyaç duyulur.
 • Proteinlerin gideceği bölgede görevlerini yapabilmesi için ek değişiklikler yapan enzimlere- ki şu ana kadar 1150’den fazla örneği tespit edilmiştir. [7]
 • Pek çok protein görevlerini metallerin de bulunduğu ek yapılarla yapabilmektedir. Bu yapıların yapımı ve metallerin proteinlere taşınması için de yine proteinlere ihtiyaç vardır. [8]
 • Her proteinin görev yerini belli eden etiketlere ihtiyacı vardır ki bunlar hücrede müthiş bir posta sistemi ve adreslendirme sistemi olduğunu gösterir[9]
 • Bunların yanı sıra bu etiketleri anlayıp doğru yerlerine götüren postacı gibi çalışan proteinlere,
 • Gittiği yerlerde onu karşılayan ve ek şekil değiştirmelere sebep olan proteinlere[10]
 • Görev yerine vardığı için atılması gereken etiket yapıyı kesen ve uzaklaştıran enzimlere, [11]
 • Doğru yere yerleştiren proteinlere.
 • Yol boyunca kimi zaman hücredeki olumsuz şartlardan etkilenmesini engelleyen paketçiklere,
 • Bu paketçikleri elden ele ileten proteinlere,
 • Üretilen proteinin miktarının yeterli olup olmadığını kontrol eden sistemlere,
 • Üretilen proteinin zamanla bozulup bozulmadığını kontrol eden yapılara,
 • Bozulma varsa ve bu tamir edilebilecek sınırlar içinde ise tamir eden proteinlere gereksinim duyulur.[12]
 • Kimi proteinler de ribozomdan üretim yapıldıktan hemen sonra proteinleri kontrol ederler. Bozulmuş proteinleri çepeçevre saran bu proteinler adım adım tekrar doğru hallerine katlarlar. [13]
 • Eğer proteindeki bozulmanın önüne geçilemiyor ise bu tip proteinin hücre için zararlı olacağı sonucuna varan ve imha sürecine başlayan sistemler gerekir.
 • Bu tip hasarlı proteinlerin öncelikle etiketlenmesi gerekir ki bunun için etiketleme yapan sistemlere ve bu etiketli proteinleri imha edecek öğütme makinelerine ihtiyaç vardır ki bunlar da yine proteinlerden oluşur.[14]
 • Bütün bu süreçlerde kullanılan küçük birer pilcik hükmünde olan enerji paketçikleri (ATP, GTP) olmadan da bunların hiçbiri gerçekleşmez.

Bu makalede çok küçük bir bölümünü verdiğimiz bütün bu şartların olduğu bir hücrede ancak protein sistemi düzgün çalışmaktadır. Ve hücre hayatına ancak devam edebilmektedir. Bu yapılardaki eksikler de hücrenin evrilmesine değil hastalıklara, kanserlere ve ölümlere sebep olmaktadır.

Görüldüğü üzere birbirinden çok farklı yapılar elele vermektedirler ve hücrenin menfaatine bir netice için fedakarane, adeta bilgece ve büyük bir teknik maharetle çalışmaktadırlar. Bir proteinin üretilmeye başlandığı o ilk andan imha sürecine yani son ana kadar çok fazla sayıda farklı yapıya çok fazla sayıda farklı teknik özelliğe sahip yapıya ihtiyaç vardır.

Bu gördüğümüz teknik gerçeklere “zıtların çatışmasıdır” demek elbette ki son derece yanlıştır. Burada özetlediğimiz sürecin başından sonuna hiç bir aşamasında böyle bir durum söz konusu değildir. Kendileri şuursuz atomlardan oluşan bu yapıların başardıkları elbette ki hayranlık uyandırıcıdır.

Bütün bu detaylar gücün sadece Allah’a ait olduğunu anlamamız içindir. Rabbimizin gücünün her şeye yettiğini görürüz. Birçok insan hayatını devam ettirebilmesi için mutlaka gerekli olan bu harikalıkların farkında bile değildir. İman edenlerin farkı bu detaylar üzerinde düşünmeleri ve Allah’ın sanatını görerek ona baş eğmeleridir.

Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Sonra (işler,) sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde yine O'na yükselir. (Secde Suresi, 5)

 1. Evrim teorisi tesadüfü hayatın kökenine sokmaya çalışır. Ancak hayatla ilgili detayları incelediğimizde hiç bir yerinde tesadüfe yer olmadığını aksine mükemmel bir kontrol olduğunu görürüz. Peki neden?
 • Bütün bilgimiz özel bir DNA zincirinde kodlanmıştır. Bu zincir ise olabilecek hatalara karşı yedeği ile (kardeş zincir) beraber yaratılmıştır.
 • DNA’dan bilgi çoğaltma işlemini gerçekleştiren DNA polimeraz enzimi yaptığı her harfi kontrol eder. Hatalı bir çoğaltma var ise bunu düzeltir.[15]
 • DNA’da oluşan hatalar kardeş zincire bakılarak düzeltilir. Bu kardeş zincirin yokluğunda ise -bütün gen yapıları en baştan mükemmel bile olsa- zamanla tamamen bozulmasına sebep olur. [16]
 • DNA’daki hatalara duyarlı enzimlere ve robot moleküllere ihtiyaç vardır. Bu harika yapılar her biri özel bir hata türünü tespit eder ve bunu telafiye çalışır. DNA’yı başıboş bozulmaya bırakmaz. Örneğin fotoliyaz enzimi bakterilerde günde 300-400 kadar “timin dimeri” denilen bozukluğu giderir. Eksikliğinde de o bakteri evrilmez, ölür.
 • DNA’daki kırıklar özel enzimlerce tamir edilir. [17]
 • Hiçbir genin üretimi başıboş olmaz. Mutlaka proteinlerin miktarına göre üretim olur. Azsa çoğaltılır. Çoksa da bir şekilde hücredeki sayıları azaltılır.
 • Görev yapan enzimler ihtiyaç olmadığı durumlarda etkisiz hale getirilmelidir. Mutlaka böyle bir kontrol yapıları ile donatılmalıdır. Örneğin kimi enzimler fosfat bağlandığında aktif olur, fosfat kaldırıldığında da tekrar aktivitesini kaybeder. Fosfatın eklenmesi ve kaldırılması da başka enzimlerce hücrenin o anki ihtiyaçlarına göre yapılır. Bu tip bir kontrol sisteminin olmadığı enzim hastalıklara kimi durumlarda da kanserlere yol açar. [18]-[19]
 • Hücre içine giriş ve çıkış için mutlaka çok sayıda farklı tipte kapıya en baştan ihtiyaç vardır. Bu kapılar başıboş bir şekilde değil mutlaka kontrollü bir şekilde çalışmalıdırlar.
 • Eğer bu kapılar az ise sayılarını artıran sistemlere, çok ise onları hücre zarlarından uzaklaştıran sistemlere ihtiyaç duyulur.
 • Hücre içinde kritik maddeleri depolayan sistemlere de gereksinim vardır. Bu mutlaka kontrol altında olmalıdır. Örneğin demir iyonlarının fazla olduğu bir hücre sıvısı o hücrede çok sayıda serbest radikale ve bunun neticesinde DNA’da mutasyonlara, yağlarda ve proteinlerde bozulmalara sebep olur. Bu tip fazla olduğu durumlarda onları depolayan özel yapılar gereklidir. [20]
 • Yukarıda da belirttiğimiz gibi DNA’dan önce reçete hükmünde olan mRNA, ondan da ribozomlarda proteinler üretilir. Gen seviyesinde ve protein seviyesinde kontrolün yanında mRNA seviyesinde de kontrol gerekir. Bu da başıboş bırakılmaz. Örneğin hücre içine alınan manganez iyonlarından sorumlu olan mRNA’yı düşünelim. Artık hücrede daha fazla sayıda manganez iyonuna ihtiyaç yoksa ve miktarı fazla ise, hücre kapısında yer alan manganez kapıları paketlenerek hücre içine alınır. Gen seviyesinde ilgili gen inaktif hale getirilir. Ancak hücrede hala kapı üretilmesini sağlayan mRNA şablonları bulunmaktadır. Bunlar da başıboş bırakılmaz ve miRNA ve siRNA gibi yapılarca yıkımını sağlayan bir sistem devreye girer. Burada da başıboşluğa yer yoktur.
 • Hücre zarında çalışan kapılar değişen şartlarda ince ayar gerektirir. Örneğin kimi kapı proteinleri fosfatlanarak elektriksel özellikleri artırılır. Örneğin öğrenmede bu böyle olur. Bu da başıboş olmaz.
 • Yukarıda da belirttiğimiz gibi hücredeki proteinler korunaklı ortamda bile olsalar zamanla bozulurlar. Bozulmuş halleri hücrelerde çeşitli hastalıklara yol açarlar. Bunun da engellenmesi için bu tip proteinler işaretlenir ve yıkılacak yerde yıkılırlar. Ne ilginçtir bu tip proteinleri etiketleyen ubikuitin adlı proteinlere dokunulmaz. Sadece bozuk protein hücredeki öğütme makinesinde küçük parçalara ayrılır. Bu kadar ince bir ayrım hücrede çok özel bir dikkat olduğunu göstermez mi? Gerçekten de buna tesadüfen oluyor demek vicdanlı bir davranış mıdır? Benzerini tasarlayamadığımız bir sistemin kendilerinden habersiz doğa kanunlarınca ve tesadüfen olduğunu iddia etmek samimi bir düşünce değildir. [21]
 • Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bütün aminoasitlerin, proteinlerin, metallerin, enerji veren moleküllerin hassas sınırlarda olması gereken bir hücremiz bulunmaktadır. Mutlaka bütün bu yapıların azaldığı ve arttığı durumları takip eden sistemlere ihtiyaç vardır. Bu hassas sınırları takip etmek içinse hassas sensör moleküller ve gerekli önlemleri alacak sistemler olmalıdır. Böyle bir kontrol sistemi bulunmayan hücre ölür. [22]-[23]

Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O, Halim’dir, bağışlayandır. (Fatır Suresi, 41)

Hücredeki her detaya baktığımızda gördük ki müthiş bir sanat, akıl, bilgi, beceri, dikkat, kontrol, elele verme, adeta planlama yapan yapılar ile donatılmışlar. Ancak bütün bu yapıların kendisi ise şuursuz, aciz, kendinden habersiz atomlardan oluşmuştur. Onlardaki bu üstün vasıflar onlar üzerinde tecelli eden yaratıcımızı bize tanıtır. O’nun bize ne kadar şefkatli olduğunu anlarız, ne kadar özel bir yaratma ile var olduğumuzu görürüz. Hücrenin her noktası bir yıldız gibi Allah’ın varlığını gösterir. Tesadüfe yer bırakmaz. Bütün bu yapıların kendisi esasen acizdir. Ancak İhlas suresinde Allah’ın buyurduğu gibi Allah Samed’dir. Varlıklar alemi bütünüyle O’na muhtaçtır. O’nun yardımı olmadığında ise her şey yokluğa yüz tutar. Birbirinden pek farklı işlerin çok hassas dengelerle birbirine bağlı olduğunu gördük. Bu hassas bağlantı  herşeyi gören, bilen, herşeyin en ince detayına kadar kontrolü altında tutan Allah ile vardır. Yaratıcımız İhlas suresinde buyurulduğu gibi Birdir.

Bilim Allah tarafından Kuran’da farz kılınmıştır:

Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki:) "Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek Yücesin, bizi ateşin azabından koru." (Ali İmran Suresi, 191)

Müslümanlar bu yeni yüzyılda İslam’ın güzel yorumu ile bütün insanlığa örnek olacaklar. Bu detayları öğrenerek içimizde Allah’a karşı hayranlık dolu coşkulu sevgi ve korku olur. Allah ile hayat çok güzeldir.

 

Kaynak ve Detaylı Notlar:


[1] D. Voet and J. G. Voet, “Biochemistry,” 4th Edition, 2011 Sayfa 367 Proteinler aminoasitlerden oluşur. Aminoasitlerin her biri 3’er harfli kodon adlı DNA’daki şifrelerle kodlanmıştır. 3 tane harf ile toplam 64 çeşit farklı kelime yazılabilir. Bu harflerin 3’ü mRNA’da UAA, UAG, UGA’dır. Bunlar proteinde sona gelindiğini anlatır. AUG kodonu metionin adlı aminoasiti kodlar. Bu da proteinlerin ilk aminoasitidir. Diğer aminoasitler kalan 60 şifre ile kodlanır. Bu çok akıllı bir sistemdir. Çünkü şifreleme işlemi hem böylece yedeklidir, hem de aminoasitler dışında işaret dizisi olarak da kullanılmışlardır. Her şifreleme sistemi akıl, zeka gerektirir. Hiç bir lisan tesadüfen olmaz. Mutlaka şuur gerektirir. Elbette ki her bir hücremizde bulunan muazzam bilgi sistemi de tesadüfler eseri değildir.

[2] Rédei, George P., ed. Encyclopedia of genetics, genomics, proteomics, and informatics. Vol. 1. Springer, 2008., Sayfa 1564

[3] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa 263-328

Bu okumada yardımcı olan pek çok farklı tipde proteinin varlığı gerekir. Örneğin topoizomeraz enzimi DNA açılırken ortaya çıkan gerilimi azaltmak için DNA zincirini tek veya çift zincirden kırar ve DNA’nın öteki bölgesinden birleştirir. Bu sayede oluşan gerilimi azaltır. Bir başka ilginç yapı polimeraz enziminin DNA’ya bağlı kalmasını sağlar. Kimi proteinler açılan zincirleri ayrık tutmakta kullanılır. Bu iki grup protein sayesinde çoğaltmayı yapan polimeraz enziminin çalışabileceği bir alan olur.

[4] D. Voet and J. G. Voet, “Biochemistry,” 4th Edition, 2011 Sayfa 1375 Örneğin bakterilerde 3 adet başlangıç faktörüne, 3 adet uzatma faktörüne ve 4 tane de sonlandırma faktörüne gereksinim vardır.

[5] D. Voet and J. G. Voet, “Biochemistry,” 4th Edition, 2011 Sayfa 1349

[6] Nelson, David L., Albert Lester Lehninger, and Michael M. Cox. Lehninger principles of biochemistry. Macmillan, 2008., Sayfa 851-900 Onlarca enzim kendileri de başka enzimlerin ürünleri olan maddeleri kullanarak 20 kadar aminoasitin üretiminden sorumludur. Ayrıca hücredeki enerji seviyesi ve aminoasitlerin miktarına göre bu enzimlerin çalışmaları geribildirim mekanizmaları ile çok hassas bir şekilde kontrol altında tutulur.

[7] Walsh, Christopher T., Sylvie Garneau‐Tsodikova, and Gregory J. Gatto. "Protein posttranslational modifications: the chemistry of proteome diversifications." Angewandte Chemie International Edition 44.45 (2005): 7342-7372.

Ribozom sonrası aşamada aminoasitlerde değişiklik yapan 1150 enzim sayısının tespiti 2005 yılındaki makalede yapılmıştır.

[8] Rosenzweig, Amy C. "Metallochaperones: bind and deliver." Chemistry & biology 9.6 (2002): 673-677.

2002 yılındaki bu değerlendirme makalesinde proteinlerin yaklaşık üçte birinin metalleri barındırdığını ortaya koymaktadır. Örneğin solunumda, fotosentezde, sinir iletimi, toksit maddelere karşı savunma gibi son derece hayati işlemlerde kilit görevleri vardır. Metallerin proteine bağlanabilmesi için onlara özel bölmeler yer alır. Ayrıca metalleri bu bölmelere iletmekten sorumlu enzimler de gereklidir.

[9] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1999/press.html

[10] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa 713-717

Hatta mitokondri gibi kompleks yapılara giden proteinler doğru yerlerine yerleşebilmeleri için içiçe geçmiş posta sistemleri ile kodlanırlar. İlk kod mitokondriye yönlendirilmesinde, diğer kod da organelde tam olarak nerede görev alacağına yönelik işaret taşır. Ayrıca proteinler dar hücre kapılarından geçilebilmeleri için öncesinde başka proteinlerce tam olarak katlanması engellenir. Örneğin mitokondri kapısından geçecek olan bir proteinin kapıdan geçebilmesi için bu şartlara sahip olması gerekir. Ayrıca kapıdan geçebilmesi için kapıda motor görevi gören proteini çeken bir protein kompleksine de ihtiyaç duyulur. Bundan sonra da içeri geçen protein görevini yapması için, onu uygun şekilde katlayan diğer bir şaperon proteinine ihtiyaç vardır.

[11] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa 701-704

[12] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa 388

Örneğin Isı şok proteinleri (HSP) hücre sıcaklığının yükseldiği durumlarda üretimleri çok artar ve proteinlerin tekrar katlanmasına yardım ederler (örneğin 37 dereceden 42 dereceye çıkan bir hücrede)

[13] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa 390

[14] D. Voet and J. G. Voet, “Biochemistry,” 4th Edition, 2011 Sayfa 1409-1423

Bozulması gereken proteinler ubiquitin adlı bir proteinle E1 E2 E3 adlı üç enzim yardımıyla işaretlenir. Çok sayıda ubiquitin molekülü içeren bir protein, hücre için yok edilmesi gereken bir yapı anlamına gelir. Bu işaretlenmiş yapı, proteasome adlı kendisi de proteinlerden oluşan bir öğütme makinesinde küçük parçalarına ayrılır.

[15] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa 268-271

[16] D. Voet and J. G. Voet, “Biochemistry,” 4th Edition, 2011 Sayfa 1214

Örneğin günde 10.000 kadar şeker nükleotid bağı hiç bir şey olmazsa bile açılır. Yani günde 10000 harf DNA’dan kopar. Ayrıca özellikle DNA’daki kimi azot harfleri oksitlenir. Yine harflere hiçbir enzim olmamasına rağmen metil grupları bağlanır. Yine hiçbir şey olmazsa bile günde 120 tane timin harfi DNA’da kodlamada yer almayan Urasil adlı başka bir moleküle dönüşür.

[17] D. Voet and J. G. Voet, “Biochemistry,” 4th Edition, 2011 Sayfa 1223

Hücredeki oksijenli solunum kimi kimyasal aktif ürünlerin oluşmasına sebep olur. Bu reaktif maddeler DNA’da kırılmalara sebep olurlar. Bölünen hücrelerin %5-10’unda herhangi bir zaman anında kromozmlardan birinin mutlaka kırık olduğu tespit edilmiştir. Bu kırıkları algılayan özel sensör proteinler bulunur. Bu sensör protein diğer proteinlere haber vererek kırıklı yapıyı tamir edilmesini sağlar.

[18] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa 175-176

[19] Alberts, B., et al. "The cell cycle." Molecular Biology of the Cell. 5th Edition. Garland Science, New York, NY (2008): Sayfa

Allah hücrelerimizde tümör baskılayıcı genler yaratmıştır Bu genler hücrelerimizin kontrolsüz biçimde çoğalıp kansere yakalanmamızı engeller. Bu işlemler sırasında çok sayıda protein birbiri ardınca biri diğerini tetikler. Bunlardan biri olan TGFβ adlı sinyal yolundaki mutasyonlar bu proteinlerin kimisinin aktivitesini kaybetmesine ve pankreas ya da diğer organlarda kanser oluşumuna sebep olmaktadır.

Ya da hücre döngüsü(cell-cycle) kontrolünde sorumlu olan Rb proteinlerini düşünelim. Bu protein hücrenin bölünme devresine girmesine engel olur. Kanserli hücrelerde ya bu protein hiç olmaz ya da bu proteini de kontrol eden diğer proteinlerdeki kusurlar kansere sebep olurlar. Rb proteinin aktivitesinin kaybetmesinin bir yolu da yapısına fosfat katılmasıdır. Ancak bu işlemin son derece kontrol altında ve doğru zamanda yapılması gerekir. Çünkü aktivitesini kaybeden Rb’li bir hücre kansere sebep olacaktır. Rb proteinin fosforlama işlemi Cyclin D – Cdk4 kompleksi ile yapılmaktadır. Ancak bu kompleksin de en baştan kontrol sisteminin varlığı şarttır. Çünkü bu kompleks Rb’yi fosfatlayarak aktivitesini kaybetttirecek ve neticede kansere sebep olacaktır. Bu maddelerin miktarı da önemlidir. Miktarının kontrolü de gerekir. Örneğin göğüs kanserinde Cyclin D – Cdk4 proteinleri fazla üretilir bu da hücrenin giderek daha fazla bölünmesine sebep olur. Ayrıca proteinlerin yani Cyclin D – Cdk4 proteinlerinin yanlış zamanlarda çalışmamaları gerekir. Örneğin hücren stress altındayken. Nitekim bu tür durumlarda üretilen p16 proteini Cyclin D – Cdk4 protein kompleksinin Rb proteinine bağlanmasına engel olur. Bu sayede Rb proteini forforlanamaz. Bunun neticesinde Rb proteini aktif halde kalır. Böylece görevi olan hücrenin bölünmesi evresine müdahale eder. Böylelikle hücre bölünemez. Doğrusu bu alınan kararların kritik ve burada anlatılan adımların da anlamasının dahi zor olduğu açıktır. Bu tip dikkat gerektiren bir düzenlemenin tesadüfen olamayacağı açık değil midir? Nitekim p16 geninin kontrolünün kaybedildiği durumlar da kansere sebebiyet verir.

Bu tip zincirleme şekilde biri diğerini tetikleyen sistemin genlerinde meydana gelen mutasyonlar hücrelerde kansere sebebiyet verir, evrime değil.

[20] Andrews, Simon C., Andrea K. Robinson, and Francisco Rodríguez-Quiñones. "Bacterial iron homeostasis." FEMS microbiology reviews 27.2-3 (2003): 215-237.

Demir iyonları Fenton reaksiyonları yolu ile serbest radikaller oluşmasına sebep olur. Serbest radikaller de hücreye zarar verir. Bunun için hücredeki fazla demir iyonları depo edilir. Örneğin ferritin adlı depo proteininde 2000-3000 arasında demir iyonu depo edilir. Bütün bu depo proteinlerine rağmen hücrede bahsettiğimiz reaksiyonlar yoluyla serbest radikaller oluşur. Bunlar da başka koruyucu enzimlerle (SOD gibi) etkisiz hale getirilirler. Bu koruyucu enzimlerin varlığı da sağlıklı bir hücre için şarttır.

[21] D. Voet and J. G. Voet, “Biochemistry,” 4th Edition, 2011 Sayfa 1409-1423

[22] Andrews, Simon C., Andrea K. Robinson, and Francisco Rodríguez-Quiñones. "Bacterial iron homeostasis." FEMS microbiology reviews 27.2-3 (2003): 215-237. Örneğin bu makalede bakteride Fur adlı proteinin demir bağlı olduğu halde 35 kadar proteini ne şekilde etkilediğinden örnekler veriyor. Fur proteini Fe2+ iyonu bağlandığında (demirin atomunun iki elektron kaybetmiş hali) tam da yapması gerektiği işi yapar. Demirin Fur’a bağlanması hücrede fazlaca demir iyonu olduğu anlamına gelir. Tam da bu durumda Fur demiri depolamaya yarayan Bfr genini aktif hale getirir. (Bfr bacterioferritin adlı demir depolamaktan sorumludur) Böylelikle ortamda bulunan fazla demir depolanacağı proteinler üretilir. Aynı Fur proteini aynı zamanda demiri hücre içine almaya yarayan kapı proteinlerinin yapımından sorumlu genleri bloklar. Elbetteki bu mükemmel bir sanattır. Yanına yanaşamadığımız benzerini yapamadığımız bir sanat.

[23] Rowbury, Robin J. "Extracellular Sensors and Extracellular Induction Components in Stress Tolerance Induction." Bacterial Physiology. Springer Berlin Heidelberg, 2008. 263-292. Ortamın fiziksel şartlarını algılamada çok ilginç özellikler kullanılabilmektedir. Örneğin bazı bakterilerde asitlik oranı ölçen 8 farklı asitlik düzeyinde aktif olan sensör moleküller tespit edildi.

2014-04-08 02:40:04

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."