< <
3 / total: 5

Darwinist Propaganda Yöntemleri (2/3)

Evrimi inkar edenlere kapsamlı bir sindirme politikası uygularlar

Darwinizm zorbalıkla, dayatmayla, sahtekarlıkla ayakta tutulur. Darwinizm'in yıllardır gündemde olmasının tek sebebi tüm dünyaya hakim bir sistem olan Darwinist diktatörlüktür. Darwinizm, bu dikta rejimi neticesinde insanlara dayatılmış, zorla, icbar yoluyla kabul ettirilmiştir. Darwinist hipnoz, insanların hiç farkına varmadığı şekillerde yaygınlaştırılmış, büyük bir kitle bu hipnozun etkisi altında kalmıştır. Bu kirli diktatörlüğün sinsi yöntemleri sonucunda Darwinizm, dünya çapında adeta reddedilemez, itiraz edilemez konuma getirilmiştir.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Dünyanın hiçbir üniversitesinde, Darwinizm'i sorgulayan bir öğretim üyesine yer yoktur.

Darwinizm şu anda büyük oranda dünya devletlerinin koruması altındadır. Pek çok ülkede devlet kurumları tarafından desteklenir ve hatta zorla kabul ettirilir. Batıl Darwinizm dinine karşı gelenler ise yine aynı zorba yöntemlerle susturulurlar. Bunun örnekleri yüzlercedir. Yalnızca evrim teorisini eleştirdikleri için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından bazıları karşı karşıya kaldıkları bu sindirme politikasını son yıllarda açıkça deşifre etmektedirler. Öğrenciler sınıfta bırakılmakta, devlet kurumlarında kıdemli kişiler kariyerlerinden olmaktadır. Üniversiteler, yalnızca Darwinist eğitimin verildiği ve yalnızca Darwinist eğitimin kabul edildiği dikta rejiminin bir parçası haline getirilmiştir.

Darwinizm'in reddi engellenmektedir, çünkü aksi takdirde batıl Darwinizm dininin savunucularının hiçbir dayanağı olmayan bu teoriyi canlı tutabilmek için bir yolu kalmamış olacaktır. Yalan, yüksek sesle söylenmekte ve bunun yalan olduğunu iddia etmek suç sayılmaktadır. Bilimsellik iddiasıyla ortaya atılan teori, bilimden tam anlamıyla uzak, resmen ve açıkça reddedilmesi engellenen, batıl, dogmatik bir inanç sistemi haline getirilmiştir. Asıl dikkat çekici olan ise, bunun göz göre göre, hiç çekinmeden yapılmasıdır.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Evrim teorisini sorguladıkları için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından yalnızca birkaçı.

İşte bu sebeple "Darwinizm bütün dünyada kabul ediliyor" şeklindeki hezeyanların hiçbir anlamı yoktur ve bunların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Darwinist diktatörlüğün sistemli ve sinsi çalışmaları, zaten böyle bir kabulu şart kılmıştır. Kimi insanlar işlerinden olmamak, kariyerlerini bırakmamak için mecburen bu sahte teoriyi kabul eder gözükmekte, öğrenciler sınıf geçebilmek için evrimi destekleyen sorulara cevap vermek zorunda kalmaktadırlar. Tarihin en geniş kapsamlı dikta uygulaması, Darwinist diktatörlük tarafından dünya çapında gerçekleştirilmektedir.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Darwinist diktatörlük bütün dünyayı ele geçirmiş durumdadır. Evrim, bu diktatörlüğün dayatması nedeniyle bütün dünyada devlet kanunlarıyla korunmaktadır. Evrim teorisine karşı çıkmak veya evrim teorisinin geçerliliğini sorgulamak imkansızdır. Bu sorgulamayı yapanlar derhal tespit edilir, hemen susturulurlar. Darwinist diktatörlüğün tekelindeki basının etkisiyle toplum baskısı geliştirilir, kamuoyu oluşturulur ve evrimi sorgulayan kişi veya kurum üzerinde müthiş bir caydırma politikası başlatılır. Profesölerin korkudan üniversitelerde evrim eğitimine devam etmeleri, Papa'nın kendi evinde evrim konferansı vermesi, kiliselerin Darwin'den özür dilemeleri sırf bu yüzdendir. 150 yıllık tarihin en büyük sahtekarlığı olan evrimin tüm dünyaya yayılması ve sahte hipnozunu kitlelere ulaştırması Darwinist diktatörlüğün yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.
1- CnnTurk, 13. 03. 2009 2- Milliyet, 21. 12.2005 3- Radikal, 13. 03. 2009 4- Hürriyet, 14. 01. 2007
5- Hürriyet, 15. 09. 2008 6- Cumhuriyet, 14. 03. 2009 7- Cumhuriyet, 08. 07. 2004 8- Radikal, 06. 10. 2010
9- Radikal, 31. 07. 2009 10- Radikal, 22. 12 . 2005

 

 

 

Büyük bir kalabalık kitlenin evrime inandığı yalanını telkin ederler

Darwinist dikta rejiminin boyutları bilindiğinde, neden evrimin bütün dünyada destekleniyor gibi görüldüğü daha rahat anlaşılabilecektir. İnsanların bir kısmı genellikle kalabalığın yaptığı şeylerin makuliyetine inanırlar. Kalabalığı haklı bulmak isterler. Halk arasındaki "uydum kalabalığa" lafı bu anlayışın ürünüdür. Oysa Kuran'da, "Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar..." (En'am Suresi, 116) ayetinde belirtildiği gibi çoğunluk, çoğu zaman, Allah yolundan saptırıcı bir kitle telkinine sahiptir. Çoğunluğa değil, Kuran'a ve vicdana uymak esastır. Dünya savaşları sırasında kitleleri ölüme götüren, Hitler Almanya'sını, Mussolini İtalya'sını, komünist Rusya'yı kana bulayan, yine bu kalabalık psikolojisidir. Kökenini Darwinist ideolojinin oluşturduğu bu çarpık zihniyet, yalnızca bu Dünya Savaşları ve onların kirli etkileri sonucunda 200 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. İşte Darwinizm konusunda da insanları en fazla aldatan unsurlardan bir tanesi bu kalabalık kültürüdür.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Darwinist kökenli zalimane felsefi akımların insanlığa getirdiği belalar, milyonlarca masum insanın ölümüne sebep olmuştur.

Peki bütün mantıksızlığına rağmen, çoğunluğun Darwinizm'i benimsemesi nasıl sağlanmıştır? Bunun sebepleri şunlardır:

a. Darwinizm, dönemin ateist masonları tarafından teşkilatlı şekilde organize edilmiş batıl bir inanç sistemidir. Başlangıcından şu aşamaya kadar bütün gelişimi bu organize plan dahilinde gerçekleşmiştir.

b. Ateist masonlar, tekellerine aldıkları bazı basın yayın araçları yoluyla ilk başta oldukça tepki çeken evrim fikrini derinden ve sessizce yaymışlar, bir kitle hipnozu meydana getirmişlerdir.

c. Ateist masonların tekelindeki dergiler, gazeteler, televizyonlar ve diğer yayın organları vasıtasıyla, evrimin bir gerçek olduğuna dair aldatıcı telkin verilmiştir. Bu telkin halen devam etmektedir.

d. İnsanlar üzerinde büyü etkisi oluşturabilmek için sahte resimler, rekonstrüksiyonlar, sahte fosiller, sahte çizimler oluşturup görsel telkin metodları geliştirmişlerdir.

e. Tarihin en büyük sahtekarlığı olmasına rağmen evrimi, okul müfredatlarına bir bilimmiş gibi dahil etmişlerdir.

f. Ateist masonların tekelindeki Darwinist diktatörlük bütün dünyada evrimi koruması altına almış, bazı devlet yönetimleri bu koruyuculuğu bizzat üstlenmiştir. Evrime karşı gelmek adeta bir milli suç sayılmış, insanlar, okullar, idareler bu sebeple mahkemeye verilmiştir.

g. Evrime karşı gelenler sindirilmişler, susturulmuşlar, işlerinden edilmişlerdir. Evrim, itiraz edilemez bir konuma getirilmiştir.

h. Bilim, tümüyle evrimi reddetmiş olmasına rağmen, evrime inananları bilimsel, inanmayanları bilim dışı ilan etmişler ve bu telkin sonucunda evrimi reddedenlerin toplumdan dışlanmasını sağlamışlardır.

Görüldüğü gibi Darwinizm, bilimsel olduğu için değil, tamamen dayatma yoluyla telkin edildiği ve Darwinist diktatörlük tarafından korunduğu için dünyada destek bulmuştur. Çoğunluğun bu sahte teoriyi destekliyor görünmesi insanları aldatmamalıdır. Çünkü bu insanların bir kısmı, Darwinizm'in dünya çapında yaşanan tarihin en büyük sahtekarlığı olduğunu bilmemekte, bir kısmı ise işini kaybetmemek veya çevrenin tepkisini çekmemek için Darwinizm'i destekliyor gözükmektedir.

Elbette bu insanlar arasında -azınlık da olsa- Darwinizm'i bir ideoloji, sahte bir din olarak benimseyen kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler, Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi zaten Allah'ın varlığını reddetmek ve batıl olana uymak için yaratılmışlardır. Kuran'a göre bu insanlar, mucizeler dahi görseler inanmayacaklardır. O yüzden böyle kişilerin varlığı insanları aldatmamalıdır. Yüce Allah Kuran'da bu insanları şöyle tanıtır:

Gerçek şu ki, Biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve herşeyi karşılarına toplasaydık, -Allah'ın dilediği dışında- yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. (En'am Suresi, 111)

Kuran'da açıkça tanıtılan bu insanlar, aslında yaptıklarının yanlış olduğunu bilmektedirler. Darwinizm'in sahte ve yanlış olduğunun, kendilerini ve tüm varlıkları Yaratan'ın Yüce Allah olduğunun farkındadırlar. Fakat onlar, Kuran'da bildirildiği gibi vicdanları kabul ettiği halde, büyüklük içinde olmalarından dolayı itiraz ve inkar içindedirler. Bir ayette Yüce Allah şöyle buyurur:

Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. (Neml Suresi, 14)

Topluluktan dışlama tehdidi ile taraftarlarını kaybetmemeye çabalarlar

Darwinizm, Darwinist diktatörlük tarafından 150 yıldır kapsamlı bir koruma altında bulunmakta, bazı devletlerin kanunları tarafından himaye altına alınmakta, teoriyi kabul edenler övülüp, teoriyi reddedenler işlerinden atılmakta ve,okullarda dayatma zoruyla okutulmaktadır. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir kişinin Darwinizm'i reddettiğini açıkça ifade etmesi çok kolay değildir. Böyle kişiler; Darwinist telkinin yoğun etkisi altındaki insanlar tarafından aniden dışlanır ve uzaklaştırılırlar. İşte bu, Darwinist diktatörlüğün taraftarlarını kaybetmemek için kullandığı psikolojik caydırma metodlarının en başlıcalarındandır.

Hayatı boyunca evrim konusunda ihtisas yapmış ve profesörlüğe kadar yükselmiş bir kişinin, günün birinde Darwinizm'i reddettiğini, evrimin geçersizliğini gördüğünü açıklaması büyük bir olaydır. Eğer bir profesör artık evrimi reddettiğini açıklarsa; bütün kariyerinin sona ermiş olacağını, üniversitedeki popüler görevinden atılacağını, çoğunluğunu Darwinistlerin oluşturduğu arkadaş çevresinin büyük bir hızla kendisini terk edeceğini ve bunun yanında da oldukça yoğun bir aleyhte propagandaya maruz kalacağını da bilir. Bu her zaman böyle olmuştur. Daha önce örneklerini verdiğimiz profesörler tam olarak bu sebeple işlerinden ve yakın çevrelerinden olmuşlardır. Kimileri hakkında, tekrar iş bulamaması için internet üzerinden çirkin bir tanıtım kampanyası başlatılırken, kimileri işverenleri tarafından "entelektüel terörist" ilan edilmiştir.

Yıllarını bir evrimci olarak geçirmiş hatta bu yönde kariyer yapmış biri için evrim teorisini reddetmek bu kişinin yaşamında önemli değişiklikleri beraberinde getirir. Böyle bir kişi için Darwinizm'in beraberinde getirdiği tüm belalı ideolojiler bir anda geçersiz hale gelir. Komünistlik, ateistlik ve bunun gibi pek çok sapkın inancın bir anda hiçbir değeri kalmaz. Bir satanist Darwinizm'in geçersizliğini gördüğü anda onun için satanist olmanın bir manası yoktur artık. Acımasızca insanları katledebilen bir terörist, Darwinizm'in geçersizliğini anladığında bir anda yaptığı şeyin ne kadar mantıksız ve vicdansızca olduğunu fark eder. İnsanları öldürmeyi meşru kılan sapkın ideolojik dayanak, bir anda kül olup uçmuştur. Dolayısıyla Darwinizm'i reddetmek, hayatını bu sapkın ideolojiye dayandırmış olan insanların tüm bakış açılarını, tüm değerlerini, tüm yaşamlarını değiştirir.

Darwinizm'i reddedenlere yönelik bu dışlama politikası, Darwinistlerin sarıldığı belki de en etkili psikolojik silahlardandır. Bu dışlama politikasının kolaylıkla üstesinden gelemeyeceğini düşünen bazı insanlar inanmadıkları halde evrimci görünmeye mecbur kalmışlardır. Evrime inanmadığı halde evrim konferansları veren, mantıksızlığını bildiği halde bu yönde kitaplar ve makaleler yazan, tam tersini düşündüğü halde evrimcilerin bulunduğu ortamlarda teoriyi canla başla savunur gözükmek zorunda kalan çok fazla sayıda insan vardır. Allah'ın varlığını açıkça görüp anladığı halde ateist arkadaşlarının arasında bu düşüncesini dile getiremeyen kişilerin sayısı özellikle son yıllarda çok artmıştır.

Bu caydırma politikası söz konusu kişileri tedirgin etmemelidir. Çünkü Darwinist diktatörlüğün sözde hakimiyeti oldukça geçici, güçsüz ve zayıftır. Allah'ın vaadi gereği mutlaka batıl yok olacak ve Hak olan galip gelecektir. Asıl olarak şu bilinmelidir ki Allah, samimi olarak kendisine yönelen, vicdanına uyan, içinde bulunduğu toplumdan dışlanmayı göze alarak doğru ve Hak olanın savunuculuğunu yapan kişinin yanındadır. Galip gelecek olanlar mutlaka Allah'ın dostları olacaktır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirir:

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, O'ndan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. (Al-i İmran Suresi, 160)

Uydurma Evrim Haberleri
 

Eğer bir profesör bir gün evrime inanmadığını açıklarsa, bütün kariyerinin sona ermiş olacağını, aile ve arkadaş çevresi tarafından dışlanacağını, kötüleneceğini, yoğun bir aleyhte propagandaya maruz kalacağını, kendisi hakkında yaygınlaştırılan aleyhte haberler nedeniyle bir daha iş bulamayacağını, ezilip, psikolojik yönden tahrip edileceğini çok iyi bilir. İşte bu yoğun psikolojik baskı nedeniyle bugün pek çok profesör, evrime inanmadığı halde inanır gözükmek zorundadır. Darwinizm'i reddedenlere yönelik bu dışlama politikası Darwinistlerin sarıldığı belki de en etkili psikolojik silahlardandır. Evrim; tehdit, dışlama, aleyhte propaganda ve holiganlık yöntemleriyle zorla savundurulan büyük bir sahtekarlıktır.
1- Cumhuriyet, 14. 03. 2009 2- Evrensel, 04. 12. 2009 3- HaberTurk, 26.02.2011 4- CnnTürk, 13. 03. 2009
5- Radikal, 12. 03. 2009 6- Birgün, 04. 12. 2009 7- CnnTürk, 13. 03. 2009 8- Posta, 12. 03. 2009
9- Radikal, 04. 12. 2009 10- Cumhuriyet, 15. 03. 2009

 

 

 

Sahte anketler, istatistikler düzenler, evrimi kabul edenlerin sayısını yüksek göstermeye çalışırlar

Darwinistlerden bir bilimsel delil istendiğinde genellikle şu cevabı verirler: "Evrim zaten bütün dünyada kabul görüyor!" Darwinistler bunu söylediklerinde evrim ile ilgili bütün sorunların ortadan kalkmış olacağını, insanların bununla tatmin bulacağını ve bunun Darwinizm'i kabul etmek için yeterli olacağını düşünürler. Gerçekten de bu psikolojik telkin metodu şimdiye dek bir kısım insanlar arasında etkili olmuştur. Bazı insanlar, teorinin bilimsel delillerle desteklenmiyor oluşunu pek önemsemez, genel kabule bakarlar.

İşte bu sebeple Darwinist diktatörlük, tüm dünyanın evrimi kabul ettiği izlenimini verebilmek için mümkün olan her yolu dener. Bunlardan bir tanesi sahte anketler ve istatistikler düzenlemek, bu anketler yoluyla evrime inananların sayısını fazla göstermek ve bunların sonuçlarını Darwinist diktatörlüğün denetimi altındaki basın organlarında büyük bir yaygarayla yayınlamaktır.

Söz konusu anket sonuçlarına bakan bir insan, Allah'a inanan ve evrimi reddeden insanların sayılarının özellikle Amerika, İngiltere gibi ülkelerde çok az olduğunu düşünebilir. Daha önce belirttiğimiz kalabalık psikolojisinin getirdiği etki nedeniyle evrime inanan sahte çoğunluğun doğru yolda olduğunu düşünebilir. Oysa bu bir aldatmacadır. Böyle bir anket gerçekte hiç yapılmamıştır. Bu sonuçlar, Darwinist diktatörlüğün denetimi altındaki basın organlarında insanlara duyurulmak için özellikle belirlenmiş sahte rakamlardır. Darwinistler, bu sahte anketler ve istatistiklerle her zaman olduğu gibi insanları aldatmaktadırlar.

Pek çok ülkede bu anketler gerçekten yapılmış, insanlara gerçekten ne düşündükleri sorulmuştur. Alınan sonuçlar Darwinistlerin iddiaları ile taban tabana zıttır. İnsanlar evrimi reddetmekte, tüm varlıkları Allah'ın yarattığına inanmaktadırlar. Bu oran gün geçtikçe daha da artmaktadır. Yapılan somut anketlerin en büyüklerinden biri, evrimi reddeden ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu göstermiştir.3 Türkiye'yi hemen ardından takip eden tüm ülkeler arasından evrimi reddeden ikinci ülke ise Amerika'dır.

Dolayısıyla bir Darwinist yayında, herhangi bir anketin veya yapılan istatistiklerin sonucu olarak, evrime inananların sayısı fazla gibi gösteriliyorsa, bu sonucun aldatmaca olduğu unutulmamalıdır. Gerçekte tüm dünya çapında yapılan anketler, Amerika, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde evrimin ciddi şekilde terk edildiğini göstermektedir.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Guardian gazetesinde, İngiltere'de yapılan bir anket sonucunda İngilizlerin yalnızca %25'inin evrime inandığına dair haber, aynı yayın organının internet sitesinde alelacele değiştirilmiş ve İngiliz nüfusunun yarısının evrime inanmadığı şeklinde verilmişti.

Yapılan somut anketlerin en büyüklerinden biri, evrimi reddeden ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu göstermiştir. Türkiye'yi ise ABD takip etmektedir.

 

 

Anti-Darwinist faaliyetlerin başarısından "hiç etkilenmediklerini" iddia ederler

Bütün gücüyle Darwinizm propagandası yapan bir yayın grubunun yaşayacağı en büyük dehşetlerden biri kuşkusuz anti-Darwinist çalışmaların başarısıdır. Yaratılış gerçeğinin delillerini gösteren ve evrimi çökerten kitaplar, yazılar, sergiler ve konferanslar dünya çapında etkili olmaya başlayınca, bu Darwinistler için ciddi bir tehdit anlamına gelir. Oldukça geniş bir kesim evrim aleyhine gerçekleştirilen bu başarının büyüklüğünden bahsederken, söz konusu yayın grubu buna ses çıkarmazsa, bu onların çok ağırına gider. Bu sebeple yöntemleri genellikle bu başarıyı önemsemiyor gibi gözüküp, "hiç etkilenmedik" demektir.

Aslında bu bir paniğin ifadesidir. Dünya çapında yapılan bir konferansta tek bir proteinin ortaya çıkışının Darwinistler tarafından açıklanamadığı anlatılmakta, evrimi çürüten fosil deliller sunulmakta, moleküler biyolojinin evrimi ortadan kaldırdığı ispatlanmaktadır. Binlerce insan bu bilgileri hayranlık ve şaşkınlık içinde dinlemekte, bu bilgiler silsileler halinde yüzbinlerce kişiye ulaşmaktadır. Bu delilleri gören insanların artık Darwinizm'e inanması mümkün değildir. Dolayısıyla, "hiç etkilenmedik" ifadesi, bu büyük yıkımı bertaraf edebilmek, gizli tutabilmek için bir savunma metodundan ibarettir.

Bu aslında tam bir çocuk reaksiyonudur. Tıpkı babası kendisine ceza veren küçük bir çocuğun "bir şey olmadi ki" diyerek etkilenmediğini hissettirmeye çalışması gibi, Darwinist yayınlar da aynı çocuksu yöntemi uygularlar. Oysa oynadıkları oyunların gerçek yüzü ortaya çıkarılmakta, canla başla sahtekarlıklarla savundukları evrim teorisi, herkesin gözleri önünde çökertilmektedir. Dolayısıyla Darwinistlerin bu büyük çöküşten etkilenmemeleri mümkün değildir. Elbette şiddetli şekilde etkilenir ve korkuya kapılırlar.

Uydurma Evrim Haberleri
 

İsviçre, Fransa, Almanya
Kitlelerin katıldığı ve dünya çapında 200'den fazla kere gerçekleştirilen evrim teorisinin çöküşü konferansları, Darwinistler için yürek acısıdır. Bu büyük başarı, onları dehşete düşürür. "Hiç etkilenmedik" ifadesi, bu büyük yenilgiyi bertaraf edebilmek, sindirebilmek içindir.

Darwinistlerin korkusu daha da artacaktır. Çünkü dünya, gitgide artan bir hızla, tüm bilimsel delillerin Yaratılış gerçeğini gösterdiğini görmeye başlamıştır. Darwinist diktatörlüğün kirli hegemonyası, artık sona ermektedir. Artık devir, Yüce Rabbimizin Hadi (Hidayet veren) isminin tecelli ettiği, iman devridir. Allah inancına karşı ortaya atılmış olan her batıl din, mutlaka yok olacaktır. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurur:

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)

Uydurma Evrim Haberleri
 

Ne zaman Darwinizm'in çöküşüne dair etkili bir çalışma yapılsa, konferanslar düzenlense, kitaplar dağıtılsa, TV programları gerçekleştirilse; Darwinistler ya "bir şey olmadı ki" deyip bunu bertaraf etmeye çalışır ya da çözümü yeni bir "kayıp halka" haberi uydurmakta bulurlar. Dünya çapında gerçekleşen bu yenilginin üzerlerinde hiçbir etkisinin olmadığını ispatlamaya çalışırlar. Oysa korku içinde paniklemişlerdir. Dehşete düşmüşlerdir. 150 yıllık foyalarının ortaya çıkacağını anlamışlardır. Artık çöküşe doğru gittiklerinin farkındadırlar. Can havliyle çıkardıkları sahte "kayıp halka" haberleri son çırpınışlarıdır. Fakat artık bunların da bir sonuç getirmediğini görmektedirler.
1- Haberturk, 03. 02. 2010 2- HaberTürk, 05 04. 2010 3- Referans, 14. 10. 2009 4- Cumhuriyet, 07. 11. 2009
5- Milliyet, 10. 04. 2010 6- NTVMSNBC, 11. 05. 2010 7- Star, 26. 03. 2010 8- Sabah, 10. 04. 2010
9- Radikal, 09. 04. 2010

 

 

 

Sahte çizimler ve rekonstrüksiyonlarla büyü etkisi oluşturmaya çalışırlar

Yıllarca bizlere gazete ve dergi sayfalarında telkin edilen, öğrencilerin okul kitaplarında senelerce gerçekmiş gibi anlatılan ve insanın sahte tarihinin önemli bir delili gibi sunulmuş olan bir maymun adam vardır. Eğik yürüyüşü, hayvansı görünümü, yanındaki garip görünümlü karısı, elindeki sopası ile yaşadığı hayali sosyal hayat içinde resmedilen bu sahte maymun adama bir de telafuzu dahi oldukça zor Latince bir isim verilmiştir: Hesperopithecus haroldcookii.

Hesperopithecus haroldcookii, dünyanın en tanınmış dergilerinde defalarca yeniden çizilmiş, resmedilmiş, rekonstrüksiyonları yapılmış, dünyanın en tanınmış hatta Nobel ödüllü bilim adamları tarafından konferanslarda tanıtılmış, üzerine tezler hazırlanmış, nerede nasıl yaşadığı, nasıl bir sosyal hayatı olduğu, nasıl yürüdüğü, nasıl konuştuğu konusunda bilim adamlarının defalarca tartıştığı oldukça tanıdık bir isimdir aslında. Bu, Nebraska Adamı'dır.

Burada önemli bir nokta vardır: Darwinist bilim adamlarının yıllarca üzerinde çalışma yaptığı ve öğrencilerine yıllarca eğitim verdiği Hesperopithecus haroldcookii üzerindeki bütün bu hayali senaryo, yalnızca tek bir diş üzerinden kurgulanmıştır. Ardından o dişin de, insana da maymuna da ait olmadığı, gerçekte yalnızca bir domuz dişi olduğu ortaya çıkmıştır.

Nebraska adamı, Darwinistlerin görsel telkinlerle yaptığı sahtekarlığın boyutlarını anlamak için iyi bir örnektir. Fakat tek örnek değildir. Darwinistlerin sosyal hayat içinde tüm uzuvlarıyla çok detaylı çizimini yaptığı tüm hayali maymun adamlar kimi zaman sadece bir serçe parmak fosilinden, bir kaval kemiğinden, ya da bir dişten oluşur. Kimi zaman fosillerin iskeletlerinin bir bölümüne de ulaşılır, fakat bunlara öyle bir rekonstrüksiyon yapılır, bu canlılar öyle bir resmedilir ki, karşımıza çok kapsamlı bir maymun adam çıkar. Oysa bu bir aldatmacadır.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Darwinistlerin rekonstrüksiyon aldatmacasının en büyük delili Nebraska adamıdır. Darwinistler, "tek bir domuz dişinden" hayali Nebraska adamını, sosyal hayatı içinde resmetmekten çekinmemişlerdir.

Rekonstrüksiyonlar ve evrimci çizimler, insanları yönlendirebilmek, sanki evrim varmış telkinini vermek için oldukça kapsamlı kullanılırlar. Nebraska adamı örneğinde gördüğümüz gibi, oluşturulan resim veya rekonstrüksiyon tamamen onu yapan kişinin hayal gücüne dayanır. Gerçekte böyle bir maymun adam, asla ve hiçbir zaman yaşamamıştır. Nitekim bulunan tüm kafatası ve iskeletlerin tamamı, ya insana ya da özellikle soyu tükenmiş bir maymuna aittir. Fakat çizilen resim ile verilecek telkinin altyapısı hazırlanmış olur.

Darwinist gazete, dergi ve TV'lerde rastlanılan tüm maymun adamlar, tüm dino-kuşlar, tüm sudan karaya ulaşmaya çalışan canlılar hayalidir. Bunlar, tamamen bunu yapan sanatçıların hayal güçlerini yansıtır. Bunların sahtekarlık olduğu ortaya çıkarıldığında ise, usulca geri alınırlar. Darwinist basın bu sahtekarlığın boyutlarının anlaşılmaması için oldukça titizdir. Fakat elbette artık sahtekarlıkları gizleme politikaları sonuç vermemekte, bütün Darwinist aldatmacalar bir bir ve anında ortaya çıkarılmaktadır.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Bu gazete kupürlerindeki tüm çizimler SAHTEDİR. Böyle bir maymun adam tarihin hiçbir safhasında yaşamamıştır. Darwinistler, çizim ve rekonstrüksiyonları kullanarak yalan söylemektedirler. İnsanları en fazla büyüleyecek telkin yöntemini, yani görselliği kullanmaktadırlar. Bu gazetelere bakan konu hakkında bilgisiz kişi, zaman içinde sürekli görmeye alıştığı maymun adamlara aşina olmaya başlar. Bu büyü ile, atalarının geçmişte birer maymun adam olduğuna "inandırılmıştır". Bu kişi, zahmetsiz olarak evrime de inanır. Bilimsel delil soruşturmaya ihtiyaç dahi duymaz. Darwinist propaganda insanları işte böyle büyüler, hipnozunu böyle yaygınlaştırır.
1- Akşam, 06. 04. 2001 2- NTVBilim, 10. 2009 3- Evrensel, 20. 09. 2001 4- Sabah, 17. 07. 2002
5- Yeni Şafak, 01. 10. 1998 6- Hürriyet, 24. 09. 1998 7- Milliyet, 23. 06. 2010 8- Radikal, 26. 03. 2010

 

 

 

 

Uydurma Evrim Haberleri
 

Darwinistler, Sibirya'da buldukları bir serçe parmak fosilinden yukarıdaki çizimleri yapmış ve bu parmağın, "üçüncü tür" bir insana ait olduğunu iddia etmişlerdir. Darwinistlerin bu aldatmacaya başvurmalarının tek sebebi, günümüz insanına ait olan söz konusu parmak fosilinin kendi hayali evrim hikayelerine uymaması ve evrim teorisini yerle bir etmesidir. Hemen Darwinist yayınlar tarafından gerekli tedbir alınmış, garip bir maymun adam resmedilmiş ve bu bulgunun "evrime dair" bir bulgu olduğu telkini verilmiştir. Bu konuya verdiğimiz kapsamlı ve bilimsel cevaplar olmasa, bu aldatmaca pek çok insanı sarıp büyüleyecektir. Konunun bilimsel gerçeklerini bilmeyen bir insan, Darwinistlerin tekelindeki yayınlarda gördüğü bu maymun adamı gerçek zannedecektir.
1- Vatan, 26. 03. 2010 2- Toplum ve Tarih, 26. 03. 2010

 

 

 

Evrimi çürüten deliller bulunduğunda bunu gizlemeye çalışır ya da tahrip ederler

Darwinistler, geçtiğimiz 150 yıl boyunca yukarıda anlattığımız bütün bu büyü telkinlerini kullanarak her türlü sahtekarlığı yapıyor, sahte fosillerin propagandasını diledikleri her yerde yürütüyorlardı. Tüm okulları, üniversiteleri, tanınmış bilim adamlarını, dergileri, gazeteleri, görsel yayın organlarını tekellerine almış olduklarından dolayı, diledikleri aldatmacayı diledikleri şekilde uyguluyorlardı. Buna, evrimi çürüten delilleri yok etmek de dahildi.

Canlılığın müthiş bir komplekslikle ve birden bire başladığının en büyük kanıtlarından biri olan Kambriyen dönemi fosilleri, Darwinizm'in sonunu ilan ettiğinden, fosilleri bulan Darwinist paleontolog Charles Doolittle Walcott tarafından tam 70 yıl saklandı. Bu gerçekten de Darwinist sahtekarlığın anlaşılması açısından çok büyük bir olaydır.

Bundan sonraki dönemlerde de buna benzer olaylar sıklıkla yaşandı, öyle ki, şu an bulunmuş olan ve tamamı evrimi çürüten 350 milyondan fazla fosilden hiç kimsenin haberi yoktu. Elbette ki Darwinistler, Kambriyen fosillerinde yaptıkları uygulamayı, bulunan bütün fosillere yapmışlardı. Çünkü bulunan bütün fosillerin mahiyeti aynıydı: Her biri Yaratılış gerçeğini ispat ediyordu.

Yıllarca "yaşayan fosil" adı altında yalnızca iki ya da üç canlı örneğini ön plana çıkarıp duran, sanki yaşayan fosil olarak yalnızca bu örnekler varmış gibi göstermeye çalışan Darwinistlerin bu foyaları da bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Anlaşıldı ki, şu an var olan bütün canlıların milyonlarca yıl önce yaşamış olan örneklerinin fosilleri gerçekte vardı. Yani fosillerin çok büyük bir bölümü, günümüz canlılarının milyonlarca yıl önce de aynı olduklarını gösteren yaşayan fosillerdi.

İnsanın hayali evrimi konusu Darwinistler için spekülasyona en açık ve en hassas konu olduğundan, Darwinistler insanın tarihini gösteren fosiller konusunda daha geniş çaplı bir sahtekarlık içindedirler. Çoğu zaman insanın hiç evrim geçirmediğine dair fosiller saklanır, hatta tahrip edilip yok edilir. Çünkü bunlardan yalnızca bir tanesinin bile gündeme gelmesi evrim aldatmacasının sonunu getirmeye yeterlidir. Konuyla ilgili olarak hep sahte fosillerin gündeme getirilmesinin, sürekli spekülasyonla gündem oluşturulmaya çalışılmasının sebebi işte budur.

Uydurma Evrim Haberleri
 

Charles D. Walcott, Kambriyen fosillerini keşfeder keşfetmez hemen örtbas etti ve bu fosilleri TAM 70 YIL SAKLADI. Saklamasının tek sebebi, Kambriyen fosillerinin evrimi yok eden muazzam bir Yaratılış delili olmasıydı.
Walcott'un bu yöntemi, günümüz evrimcileri tarafından da şu anda tatbik edilmektedir. Yaratılış Atlası ile deşifre edilinceye kadar 350 milyondan fazla fosil insanlardan saklanmıştır. Çünkü bu fosillerin tamamı Yaratılışı ispat etmektedir. Darwinistler sahte teorilerini, bilimsel delil getirerek değil, bilimsel delilleri SAKLAYARAK muhafaza etmeye çalışmaktadırlar.
Sağda resimde görülen trilobit gözü yüzlerce küçük petekten oluşur ve bu peteklerin her birinin içinde çift mercek yer almaktadır. Bu canlılardaki 530 milyon yıllık petek göz sistemi, bugüne kadar hiç değişmeden gelmiştir; günümüzde arı ya da yusufçuk gibi günümüzdeki bazı böcekler de aynı göz yapısına sahiptir.

İdeolojilerinden vazgeçmemek için uzaylıları dahi ortaya sürmüşlerdir

Darwinist bir bilim adamının ortaya çıkıp "yaşamı uzaylılar getirdi" demesi olağanüstü derecede küçük düşürücü ve onun adına son derece komik bir olaydır. Dikkatli bakan ve Darwinizm aldatmacasının gerçek yüzünün farkında olan bir kişi, bu açıklamaların çaresizlik ve zavallılık ifadesi olduğunu hemen anlar. Çünkü Darwinistlerin en büyük sorunu, hayatın başlangıcı sorunudur. Tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişini hiçbir şekilde açıklayamayan ve bu konuda çaresiz olduklarını anlayan Darwinistler, çözüm olarak şu anda uzaylılara sığınmaktadırlar.

Daha önce bazı Darwinistlerle ilgili olarak dikkat çektiğimiz önemli bir nokta vardır: Bazı Darwinistler, ayette belirtildiği gibi, "mucizeler dahi görseler" Allah'ın varlığını inkar içindedirler. Bu, bazı inkarcıların Kuran ile bizlere tarif edilen özellikleridir. Bu insanlar, gerçeği ve doğruyu çok iyi bildikleri halde, Kuran'a göre yalnızca kapıldıkları büyüklük hissinden dolayı inkar içindedirler.

Bazı ateist Darwinistlerin başı çektiği bu uzaylı aldatmacası da söz konusu durumdan doğmuştur. Proteinin tesadüfen meydana gelemeyeceği gerçeği, canlıların yaratıldıklarını ispatlayan önemli delillerden yalnızca biridir. Fakat bazı Darwinistler zaten Allah'ın varlığı gerçeğini inkar amacında olduklarından (Allah'ı tenzih ederiz) proteinlerle ilgili bu önemli gerçeği görmezden gelirler. Ve tek bir proteini dahi olağanüstü komplekslikte yaratmaya kadir olan Allah'ın varlığını kabul etmek yerine "yaşamı uzaylılar getirdi" diye olağanüstü derecede mantıksız bir iddianın savunucusu haline gelmişlerdir. Bu, şaşırtıcı bir cesaret ve aslında müthiş bir acizliktir. Bu akıl almaz iddiadaki Darwinistler, sapkın dinleri uğruna tam anlamıyla küçük düşmektedirler.

Darwinistler bunu yaparken, şu sorunun cevabını veremeyeceklerini akledememektedirler: İddia ettikleri şekilde oluşan bu hayali ve kompleks molekül nasıl ortaya çıkmıştır? Uzayda bir yerde bile olsa, tesadüfen meydana gelemediğine göre, onu var eden, insandan çok daha üstün bir aklın varlığı gerekir. Bu, sahte Darwinist iddianın çöküşü demektir. Darwinistlerin diğer iddiaları olan organik moleküllerin uzaydan gelip, Miller'in deneyindeki gibi bir cold trap (soğuk tuzak) içine yakalanarak bir canlı hücre meydana geldiği hikayesi de aynı mantıksızlıktaki bir hikayedir.

Bir hücreyi oluşturan tüm organik moleküller, hatta tek başına oluşması imkansız proteinler bile bir arada olsa ve şartlar Darwinistlerin iddia ettikleri şekilde oluşsa bile, bir hücrenin tesadüfen meydana gelebilmesi imkansızdır. Darwinistler laboratuvarda istedikleri şartlarda, bilinçli ve kontrollü olarak hücrenin en küçük parçalarını dahi meydana getirememektedirler. Tek bir tane proteini bile açıklayamamaktadırlar. Darwinistler insanlarla oyun oynamaktadırlar. Uzaylı aldatmacalarıyla aslında insanlara yönelik bakış açılarını göstermektedirler. 150 yılın aldatmacası olan evrim ellerinden gidecek diye bu tür saçmalıkları insanlara hala dayatabileceklerini sanmaktadırlar.

Darwinistler istedikleri kadar çabalasınlar, Yüce Allah'ı inkar amacıyla (Allah'ı tenzih ederiz) getirdikleri her türlü iddia, yalnızca kendilerini küçük düşürecektir. Çünkü bu alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın vaadidir. Bir ayette Rabbimiz inkar edenlerin aşağılık kılınacağını şöyle bildirmektedir:

...bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır. (Tevbe Suresi, 2)

Uydurma Evrim Haberleri
 

Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini artık inkar edemeyen, fakat Yüce Allah'ın üstün Kud-retini kabul etmek yerine, materyalist mantığın getirdiği sahtekar ruhu bırakmak istemeyen bir kısım Darwinistler, uzaylılara sığınmakta sakınca görmemektedirler. Sanki uzay iddiası, proteinin ilk olarak na-sıl meydana geldiği gibi en temel soruya bir çözüm olacakmış gibi sahtekarlık yapar ve insanları aldatmaya çalışırlar. Ancak gerçekte, Darwinistlerin uzay iddiası, çok derin ve kapsamlı bir çaresizliğin göstergesidir. Yenilmişliğin ve çözümsüzlüğün bir tezahürüdür. Darwinistleri küçük düşüren en temel iddialardan biridir. Yaşam, ne uzaydan gelmiş ne de tesadüfen dünya üzerinde başlamıştır. Yaşam, Rabbimiz'in "Ol" emri ile gerçekleşmiş ve olağanüstü güzellik, çeşitlilik ve komplekslikle tüm dünyada var olmuştur. Moleküler biyolojinin, genetiğin ve 350 milyon fosil ile bilimin de bize gösterdiği tek sonuç budur.
1- Güneş, 15. 01.2000 2- Radikal, 20. 10. 2005 3- Sabah, 03. 02. 2003 4- Radikal, 11. 12. 2008
5- Vatan, 14. 11. 2005 6- Hürriyet, 20. 11. 2005 7- Bugün, 08. 12. 2008 8- Bugün, 11. 12. 2008
9- Radikal, 10. 08. 2005 10- Sabah, 06. 04. 2005 11- Vatan, 14. 11. 2005 12- Vatan, 05. 12. 2006
13- Sabah, 08. 12. 2008

 

 

 

 

 

Evrimin geçersizliğini gösteren faaliyetleri bilimsel delillerle değil, protestolarla, bağırtı çağırtı ile susturmaya çalışırlar

Darwinistler bilimden korkarlar. Bilimin getirdiği gerçeklerin anlaşılmasından, bilinmesinden, dünyaya yayılmasından dehşete kapılırlar. Bunun nedeni, bilimsel her şeyin evrim teorisini yerin dibine geçirmiş ve geçersiz kılmış olmasıdır.

İşte bu sebeple Darwinistler, hiçbir zaman hiç kimseye BİLİM İLE BİR CEVAP VEREMEMEKTEDİRLER.

- Bilimsel delile verdikleri cevap yalnızca saldırganlıktır.

- Bilimsel kanıtların sunulduğu evrim karşıtı konferanslara, delillerle değil yalnızca pankartlar ve eylemlerle karşı koyarlar.

- Bilimsel delillerin –gerçek fosillerin– sergilendiği sergileri kapattırmaya kalkışırlar.

- Bilimsel delil sunan kitapları yakmaya kalkarlar.

- Bilimsel delilleri okullarda okutmaya çalışanları mahkemeye verirler.

- Yaratılış savunucularının deliller getirerek karşılıklı tartışma davetlerini dehşet ve korku içinde geri çevirir, asla kendileri böyle bir talepte bulunamazlar.

- Darwinistler, bilimsel delile bilim ile karşılık vermek yerine zorbalıkla, saldırganlıkla, kaba kuvvetle ve bağırış çağırışla cevap verirler. Çünkü ellerinde bilimsel delil yoktur ve ayakta kalabilmek için bildikleri tek yöntem de budur.

Darwinistler için bilimsel bir anti-evrimci faaliyete karşılık verebilmenin tek yolu holiganlık, saldırganlık, protesto, bağırtı çağırtıdır. Bilime, asla bilimsel delillerle cevap veremezler.

Ellerine geçen her fırsatta demokrasi, hak, özgürlük, düşünce hürriyeti gibi kavramların ardına sığınan Darwinistler, iddialarının geçersizliği ispatlandığında bir anda bağnaz ve saldırgan hale gelirler. Devamlı ardına sığındıkları düşünce özgürlüğü, söz hakkı, demokrasi, fikir hürriyeti gibi kavramları bir anda yok sayarlar. Yaratılış gerçeğini kanıtlayan deliller ortaya konulduğunda hemen tahammülsüzleşir hatta saldırganlaşırlar. Aslında iddiaları konusunda en sabit fikirli, en fanatik, en bağnaz ve en saplantılı olanlar Darwinistlerin kendileridir. Çünkü Darwinizm, bilimin getirdiği bir sonuç değil, aksine bilimin yalanladığı sahte ve sapkın bir inançtır. Sadece ideolojiye ve batıl bir inanç sistemine dayandığı için ancak holigan yöntemleriyle ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.

Darwinizm uzun yıllardır, himayesi altında, bu zorbaca politika ile insanları sindirmektedir. Bugün Darwinizm dünya çapında devlet kurumlarına hakimse, bunun tek sebebi söz konusu zorbaca ve saldırgan sindirme politikasıdır.

Eğer bir Darwinist, bilimsel bir konferansa elinde delille değil de pankartlarla geliyor, bağırtı çağırtı ile bilimsel açıklamaları susturmaya çalışıyor, evrim karşıtlarına saldırıp onları sindireceğini zannediyor, bilimsel bir konferanstan polis gözetiminde uzaklaştırılıyorsa, bunlar Darwinizm'in gerçek yüzünün görülmesi için yeterlidir. Darwinizm'in yıkım haberi, Darwinistler arasında olağanüstü bir panik başlatmıştır. Artık hiçbir zorbaca hareket, Darwinistlerin sahte dinini ayakta tutamayacaktır. Bu Allah'ın adetullahıdır. Her şeyden haberdar olan Rabbimiz Allah bir ayetinde iman edenlerin her zaman üstün geleceğini şöyle bildirmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

 

3 / total 5
Harun Yahya'nın Darwinist Propaganda Yöntemleri kitabını online okuyabilir, facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabilir, bilgisayarınıza indirebilir, ödev ve tezlerinizde kullanabilir ve siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin site ve bloglarınızda yayınlayabilir ve kopyalayıp, çoğaltabilirsiniz.
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."